Publicerad: 2017-03-10 08:00 | Uppdaterad: 2017-03-10 09:34

Impotensmedicin kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt

Vanliga impotensläkemedel, som Viagra, kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Heart. Fynden öppnar upp för att studera om dessa läkemedel bör ges till fler hjärtinfarktpatienter än bara de som lider av impotens – inklusive kvinnor.

Mer än var femte man i åldrarna 60–70 år drabbas av impotens. Tidigare forskning har visat att i övrigt friska män med impotens har högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än män utan dessa problem. Riskfaktorer som rökning, typ 2-diabetes, fetma och inaktivitet är kopplade till båda sjukdomstillstånden.

I den aktuella studien undersökte forskarna hur impotensläkemedel påverkar överlevnaden efter en hjärtinfarkt, något som tidigare har varit okänt. I studien inkluderades alla män under 80 år i Sverige som drabbats av en första hjärtinfarkt mellan 2007 och 2013, totalt 43 145 individer. Drygt sju procent av dessa tog impotensläkemedel under en genomsnittlig uppföljningstid på tre år.

33 procent lägre risk att dö

Risken att dö var 33 procent lägre för de patienter som fått impotensläkemedel jämfört med patienter utan denna behandling. Förutom lägre dödlighet var även risken att läggas in på sjukhus för hjärtsvikt 40 procent lägre i den grupp som fått behandlingen. Effekterna sågs bara för patienter som fick den vanligaste typen av impotensläkemedel, så kallade PDE5-hämmare, som Viagra, Cialis eller Levitra, vilket indikerar att det är just dessa läkemedel som bidrar till effekten.

– Det viktigaste vi har visat är att det är ofarligt att skriva ut dessa läkemedel till män efter hjärtinfarkt, och att det möjligen även kan förlänga deras liv och skydda mot hjärtsvikt. Resultaten öppnar också upp för randomiserade studier med PDE5-hämmare efter hjärtinfarkt, där även kvinnor skulle kunna inkluderas, säger Martin Holzmann, överläkare och docent vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet.

Uppföljande studie planeras

Resultaten i den aktuella studien behöver i viss mån tolkas med försiktighet eftersom information saknades om flera faktorer som kan ha påverkat utfallet. Forskarna planerar nu en uppföljande studie med nästan 140 000 manliga patienter med stabil kranskärlssjukdom, det vill säga tidigare hjärtinfarkt, ballongvidgning eller kranskärlskirurgi. Då kommer man att ta hänsyn till fler faktorer – såsom civilstånd, inkomst och utbildningsgrad hos männen – som sannolikt kan påverka om de får behandling med impotensläkemedel, och som även i sig kan bidra till en längre överlevnad efter hjärtinfarkt.

– I den kommande studien kommer vi att utgå från statistik som gör att vi kommer att kunna studera om effekten skiljer sig mellan olika preparat och om det spelar roll hur mycket medicin man tar. Det skulle i så fall vara en stark indikation på att det är själva medicinen som leder till längre överlevnad och lägre risk att insjukna i hjärtsvikt, säger Martin Holzmann.

Studien var ett samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet och University of Milano-Bicocca, Italien. Forskningen har finansierats av bland annat Hjärt-Lungfonden och Stockholms läns landsting.

Text: Mårten Göthlin

Publikation

”Association between treatment for erectile dysfunction and death or cardiovascular outcomes after myocardial infarction”
Andersson DP, Trolle Lagerros Y, Grotta A, Bellocco R, Lehtihet M, Holzmann MJ.
Heart, online 9 mars 2017, doi: 10.1136/heartjnl-2016-310746