Publicerad: 2023-12-13 10:49 | Uppdaterad: 2023-12-20 11:28

Grunden lagd för ett nätverk med hälsokrisexpertis på svenska lärosäten

flera personer sitter runt ett avlångt konferensbord och tittar in i kameran
Deltagare på mötet den 5 december 2023 som la grunden till bildandet av ett hälsokrisnätverk Foto: Åsa Svensson

En bred grupp med expertis inom ämnet hälsokriser, med personer från femton svenska lärosäten samlades på Karolinska Institutet tisdagen den 5 december när Centrum för hälsokriser bjöd in till möte om hur universitet kan bidra innan, under och efter hälsokriser. Under mötet delades olika erfarenheter och grunden lades för ett hälsokrisnätverk.

Centrum för hälsokriser fick via Regeringens regleringsbrev till KI för 2023 i uppdrag att genomföra insatser för att samarbeta med och stödja andra universitet och högskolor i deras arbete inom ämnet hälsokriser. Som ett led i det arbetet genomförde centrumet en kartläggning av vilka verksamheter som bedrivs och vilka kompetenser som finns på svenska lärosäten. Kartläggningen skapade kontakter med expertis och verksamheter inom flera hälsokrisområden, som till exempel CBRNE, konflikt, katastrofmedicin, risk och krisforskning, naturkatastrofer och Totalförsvar.  

Möte skapade kännedom och delade erfarenheter 

Resultatet av kartläggningen låg till grund för det mötet den 5 december, vars syfte var att få ökad kännedom om andra lärosätens verksamhet och kompetensområde. Dessutom delade deltagarna med sig av erfarenheter från samarbeten med andra aktörer, som till exempel regioner och myndigheter, innan, under och efter hälsokriser. Mötet avslutades med en diskussion kring bildandet av ett hälsokrisnätverk, med Centrum för hälsokriser som sammanhållande nod. Detta var något som samtliga deltagare ställde sig positiva till och uttryckte ett intresse av att fortsätta arbetet med. Samtliga deltagare är med i nätverket i sin personliga kapacitet utifrån sin kompetens och expertis. 

Nätverk ska samla och utveckla interdisciplinär kompetens  

Genom nätverket vill Centrum för hälsokriser samla och tillsammans utveckla den interdisciplinära kompetens som behövs för frågor som rör hälsokriser och för att tillsammans kunna bidra med en expertkompetens i beredskap, hantering och utvärdering av hälsokriser. Mer konkret format för nätverket kommer fortlöpande att utvecklas utifrån behov. För att förbli relevant kommer nätverket ständigt utvecklas och inkludera nya medlemmar, utöver de som deltog på mötet 

Varje medlem i nätverket besitter expertkunskap inom ämnesområdet hälsokriser, och tanken med nätverket är att genom att koppla samman dessa kompetenser blir den interdisciplinära kunskapen och förmågorna inom ämnet i stort större än summan av dess enskilda experter.  

Närvarande på mötet, utöver medarbetare från Centrum för hälsokriser på KI: 

 • Mats Koraeus, Senior analytiker, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan 
 • Eric Carlström, Professor, Centrum för katastrofmedicin, Göteborgs universitet  
 • Erik Wetter, Biträdande lektor, House of Innovation, Handelshögskolan Stockholm 
 • Johanna Gustavsson, Adjunkt, Föreståndare Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet 
 • Joakim Jaldén, Professor i signalbehandling, Medlem i referensgruppen för Centrum för Hälsodata, Kungliga Tekniska högskolan 
 • Per Becker, Professor i risk och hållbarhet, Lunds universitet 
 • Aron Larsson, Professor, Föreståndare Risk- och krisforskningscentrum, Mittuniversitetet 
 • Magnus Karlsson, Professor, Enhetschef Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola 
 • Jason Murphy, Lektor, Kunskapscentrum i katastrofmedicin, Umeå universitet/Röda Korsets Högskola  
 • Mårten Jansson, Förvaltningschef, Sophiahemmet högskola 
 • Lovisa Lundholm, Docent, Swedish academic initiative for radiation sciences and nuclear technology, Stockholms universitet  
 • Per-Erik Johansson, Föreståndare vid Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitet 
 • Anton Westman, Docent, Kunskapscentrum i katastrofmedicin, Umeå universitet 
 • Giuliano Di Baldassarre, Professor, Föreståndare Centrum för naturkatastroflära, Uppsala universitet 
 • Filip Arnberg, Docent, Programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet 
 • Karin Hugelius. Docent, universitetslektor och specialistsjuksköterska i katastrofmedicin., Örebro universitet 

Kontakt

Caroline De Groot Samordnare