Publicerad: 2022-04-27 14:47 | Uppdaterad: 2022-05-10 12:39

Få fysioterapeuter ställde om till digital rehabilitering under pandemin

Det var ett fåtal av de fysioterapeuter som arbetar med äldre patienter eller patienter med neurologisk sjukdom, som ställde om till att bedriva rehabilitering på distans under pandemin. Det visar en ny studie vid Karolinska Institutet som har publicerats i tidskriften BMC Health Services Research. Resultatet belyser enligt forskarna vikten av att stärka kunskapen hos fysioterapeuter om distansbaserad rehabilitering och utveckla användarvänliga digitala hjälpmedel för rehabilitering.

dekorativ bild
iStock Foto: Lordn

Pandemin har utöver den direkta påverkan på människors hälsa genom sjukdom och dödlighet i covid-19 även indirekt påverkat folkhälsan genom t ex förändrade levnadsvanor. Personer som är äldre eller lever med en bakomliggande sjukdom kan vara särskilt sårbara då de både är riskgrupper för covid-19 samtidigt som de ofta har ett behov av att träffa en fysioterapeut för rehabiliterande eller hälsobefrämjande insatser. Förutsättningarna att erbjuda rehabilitering till dessa patientgrupper har förändrades drastiskt under pandemin.

307 fysioterapeuter besvarade digital enkät

I den här studien avsåg forskarna att studera införandet av distansbaserad rehabilitering under pandemin med stöd av olika hjälpmedel (t ex telefon, videomöten och mobilappar) hos fysioterapeuter i Sverige. 307 fysioterapeuter som arbetar med äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom besvarade en digital enkät om införandet av distansbaserad rehabilitering och digitala hjälpmedel, samt deras förutsättningar för och uppfattning och behov av distansbaserad rehabilitering.

Majoriteten ägnade sig åt rehabilitering på plats

Resultatet visade att en majoritet av fysioterapeuterna inte ägnade sig åt distansbaserad rehabilitering varken före (74%) eller under pandemin (52%). Telefon var det hjälpmedel som användes oftast av fysioterapeuterna (68%) för att följa upp patienter och ge råd, medan videomöten, mobilappar och digitala plattformar användes i begränsad utsträckning (<10%). Faktorer som fysioterapeuterna upplevde som begränsande för omställningen till distansbaserad rehabilitering var patienternas förmåga att använda befintliga digitala hjälpmedel samt de vårdavtal som reglerar hur rehabiliteringen bedrivs. Trots detta så ansåg en majoritet av fysioterapeuterna att distansbaserad rehabilitering var ett viktigt inslag i rehabiliteringen och var intresserade att lära sig mer om hur det kan införas i deras kliniska vardag.  

Behov av utvecklad rehabilitering på distans

Studien belyser de svårigheter och utmaningar i digitaliseringen av rehabiliterande och hälsobefrämjande insatser som tidigare bland annat rapporterats från patientorganisationer under pandemin.
– Jag ser ett stort behov av att utveckla enkla och användarvänliga digitala lösningar för att skapa förutsättningar för rehabilitering och hälsobefrämjande insatser på distans för alla patientgrupper, säger David Moulaee Conradsson, docent vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) som är en av författarna för studien.

– Vi har som en konsekvens av pandemin sett en ökning av användningen av digital vård generellt i samhället, men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt och det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna.

Publikation

“Telerehabilitation during the COVID-19 pandemic in Sweden: a survey of use and perceptions among physiotherapists treating people with neurological diseases or older adults”
Lucian Bezuidenhout, Conran Joseph, Charlotte Thurston, Anthea Rhoda, Coralie English and David Moulaee Conradsson. BMC Health Services Research 2022 22:555; 26 April 2022, DOI: 10.1186/s12913-022-07968-6.

Kontakt

David Moulaee Conradsson Universitetsadjunkt;Biträdande Lektor