Publicerad: 2024-01-30 10:37 | Uppdaterad: 2024-01-30 10:41

Ny avhandling utvärderar metoder för att stödja rehabilitering efter stor bukkirurgi

Hallå där Patrik Karlsson, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 9 februari försvarar du din avhandling "Enhanced mobilisation and physical rehabilitation after abdominal cancer surgery : feasibility, effects, and experiences". Vad handlar den om?

Patrik Karlsson, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Patrik Karlsson, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Privat.

Min avhandling handlar om att stötta rehabiliteringen hos patienter som genomgått stor bukkirurgi på grund av cancer, primärt urinblåsecancer. I avhandlingen utvärderar vi metoder för att stötta patienters tidiga rehabilitering på vårdavdelning efter operation, samt utvärderar ett rehabiliteringsprogram som utförs i primärvården efter att patienterna skrivits ut från sjukhuset.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Genom att använda verktyg för att ge patienterna strukturerat stöd i rehabiliteringen på vårdavdelning efter operation så ökar patienternas motivation till rehabilitering samt att de vet mer vad som förväntas av dem, även vårdpersonal upplevde att dessa verktyg underlättade deras arbete i att stötta patienternas rehabilitering. Patienter som fortsatte sin rehabilitering i primärvård efter operation ökade även sin dagliga fysiska aktivitet och livskvalitet, samt upplevde minskade symptom så som trötthet jämfört med kontrollgruppen.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Genom att förbättra rehabiliteringen för dessa patienter och hitta sätt att stötta dem kan vi påskynda deras återhämtning så de kan återgå till ett normalt liv efter sin behandling. Vi kan även bidra till en ökad fysisk aktivitet, minska negativa symptom efter behandling och öka deras livskvalitet, något som får ses som stora vinster för hälsan både på kort och lång sikt.

Vad väntar i framtiden för dig? Kommer du att fortsätta bedriva forskning?  

Jag kommer att fortsätta forskning inom området fysisk aktivitet och dess koppling till hälsa samt hur vi kan stötta patienter i deras rehabilitering. Det är fortfarande mycket vi inte vet och fortsatt mycket vi kan göra för dessa patienter för att främja deras hälsa.

Kontakt

Patrik Karlsson Doktorand