Publicerad: 2016-10-04 10:22 | Uppdaterad: 2020-09-16 15:57

Ökad självmordsrisk för den som skadat sig själv som ung

Photo of man looking sad.
Foto: iStock

Unga vuxna som skadar sig själva löper större risk att även begå självmord, visar en ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Psychological Medicine. Suicidrisken är 16 gånger högre hos dem som vårdats för självskador, jämfört med andra i samma ålder.

Den aktuella studien handlar om självskador hos unga och hur dessa påverkar risken att senare drabbas av psykisk sjukdom eller självmord. Att skada sig själv är relativt vanligt, framför allt bland unga, men man vet inte så mycket om hur det går för dessa personer längre fram i livet. Forskarna ville se om självskadebeteende i unga år står för ett övergående illabefinnande eller om det också innebär mer långvariga psykiska problem.

– Vi ville även undersöka om risken för självmord ökar och vilka som har störst risk för psykisk sjukdom och självmord, säger Karin Beckman, studiens försteförfattare, specialist i psykiatri och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Fortsatta psykiatriska problem

I studien ingick 13731 individer mellan 18-24 år, som hade vårdats för självskador under åren 1990-2003, samt 137310 som inte hade vårdats för självskador. Den genomsnittliga upföljningstiden var efter 12,2 år och 62.3 procent av deltagarna var kvinnor. Alla individer som sjukhusvårdats på grund av en självskada för första gången i Sverige under denna period ingick i studien. Avidentifierad information från sex svenska register användes, bland annat patientregistret och läkemedelsregistret.

Studien visade att risken för självmord är 16 gånger högre hos unga vuxna som sjukhusvårdats i samband med en självskada jämfört med andra i samma ålder. Forskarna kunde även se att många av dem har fortsatta psykiatriska problem – en av fem behövde psykiatrisk slutenvård och hälften behandlades med psykiatriska läkemedel vid uppföljning mer än fem år efter självskadan.

Att ha psykisk sjukdom, särskilt en psykossjukdom, innan eller i samband med självskada ökade risken för senare problematik, både vad gällde självmord och fortsatt psykiatrisk sjuklighet.

Senare negativ prognos

– Våra resultat visar att det är viktigt att fokusera mer på unga vuxna som skadat sig själva för att minska risken för psykiatriska problem i vuxen ålder liksom risken att dö i självmord. I samband med självskador bör man noggrant bedöma och omhänderta eventuella psykiska sjukdomar eftersom de har stor betydelse för senare negativ prognos, säger Karin Beckman.

– Vi vet tyvärr fortfarande lite om hur det går för dem som självskadar, men inte kommer till sjukvårdens kännedom. Vi behöver även lära oss mer om vad som gör att många klarar sig bra i framtiden trots självskador i unga år, liksom vilka insatser som hjälper unga som självskadar på bästa sätt, säger hon.

Forskningen har finansierats med stöd av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), Bror Gadelius minnesfond och Vetenskapsrådet.

Publikation

Mental illness and suicide after self-harm among young adults- long-term follow-up of self-harm patients, admitted to hospital care, in a national cohort
Karin Beckman, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Paul Lichtenstein, Henrik Larsson, Catarina Almqvist, Bo Runeson, Marie Dahlin
Psychological Medicine, online 20 september 2016, doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0033291716002282