Publicerad: 2021-10-06 08:38 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:15

Drygt 165 miljoner till KI-forskning från Forte

Laboratoriemiljö
Totalt 30 projekt, ett program och ett nätverk på KI har fått bidrag från Forte. Foto: Pixabay

Forskare vid KI får 164 808 400 kr i Fortes årliga öppna utlysning. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt får 32 projekt, program och nätverk på KI anslag.

Syftet är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar.

Nätverksbidrag

Johan Fritzell vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, får 446 400 kr i nätverksbidrag för SIA nätverket - Åldrande och social ojämlikhet.

Projektbidrag

Sven Andréasson vid institutionen för global folkhälsa får 3 580 000 kr i projektbidrag (bruk, riskbruk inom ANDTS 2021) för projektet Nya grepp för prevention och behandling av alkoholproblem i primärvård: en kombination av krav och utbildning i 15-metoden.

Sara Wallhed Finn vid institutionen för global folkhälsa får 4 370 000 kr i projektbidrag (bruk, riskbruk inom ANDTS 2021) för projektet Alkoholprevention inom hjärt- och kärlsjukvård – en outforskad möjlighet.

Mats Ramstedt vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 5 005 000 kr i projektbidrag (bruk, riskbruk inom ANDTS 2021) för projektet Lokal ANT-prevention i Sverige 2011-2020 – omfattning och betydelse för konsumtion och skador.

Martin Kåberg vid institutionen för Medicin, Huddinge, får 3 950 000 kr i projektbidrag (bruk, riskbruk inom ANDTS 2021) för projektet Prevetionsinsatser för att minska dödlighet och sjuklighet bland personer som injicerar droger – effekter och brukarnas erfarenheter av ett naloxonprogram inom sprututbyteverksamhet.

Jonas Raninen vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 830 000 kr i projektbidrag (bruk, riskbruk inom ANDTS 2021) för projektet Vi växte upp i en tid med historisk låg alkoholkonsumtion, nu är vi unga vuxna – hur dricker vi idag och vad spelar det för roll hur vi drack tidigare?

Kristiina Tammimies vid institutionen för kvinnor och barns hälsa får 4 520 000 kr i forskningsbidrag för projektet Kartläggning av orsakerna och långsiktiga konsekvenser av språkstörning.

Christian Rück vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 950 000 kr i projektbidrag för projektet Rädda liv: skapande av en multimodal nationell suicidkohort för förbättrad precision avseende prediktion och nya vägar till prevention.

Emilie Agardh vid institutionen för global folkhälsa får 4 920 000 kr i projektbidrag för projektet En ny metod för ojämlikhet i hälsa.

Amaia Calderón Larrañaga vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 4 950 000 kr i projektbidrag för projektet Äldre personers bidrag inom informell omsorg: trender, profiler och hälsokonsekvenser

Elin Larsson vid institutionen för kvinnor och barns hälsa får 4 980 000 kr i projektbidrag för projektet IMPROVE-Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Pär Schön vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 3 620 000 kr i projektbidrag för projektet Kvarboendet – från politik till praktik. Konsekvenser av den svenska äldreomsorgens avinstitutionalisering för äldre personer och deras anhöriga.

Theo Bodin vid institutet för miljömedicin får 3 746 000 kr i projektbidrag för projektet Nattarbete, Arbetstider och Psykisk Ohälsa (PATOHS).

Karin Modig vid institutet för miljömedicin får 4 980 000 kr i projektbidrag för projektet Hälsorelaterade konsekvenser av covid-19-pandemin för den äldre befolkningen i Sverige.

Ioannis Ioakeimidis vid institutionen för biovetenskaper och näringslära får 4 610 000 i projektbidrag för projektet Effekter av ökad exponering för matreklam (utomhus och digitalt) på svenska ungdomars hälsobeteenden och risk för fetma, utvärderat i en socioekonomisk kontext.

Richard Bränström vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 2 190 000 kr i projektbidrag för projektet Hur påverkar stigmabaserad diskriminerande lagstiftning och kulturella normer hälsa och livsvillkor bland homosexuella, bisexuella och transpersoner i 28 europeiska länder?

Viktor Kaldo vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 970 000 kr i projektbidrag för projektet Riktad vårdinformation och internetbaserad KBT för att förebygga postpartum depression samt betydelsen av personcentrerad vård – En randomiserad studie i två steg.

Miguel Hernan vid institutet för miljömedicin får 4 200 000 kr i projektbidrag för projektet Utvidgning av evidens från selekterade individer i randomiserade studier till individer med ett bredare spektrum av socioekonomiska och kliniska karakteristiska i Sverige.

Annika Sköld vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 4 392 000 kr i projektbidrag (Forskning om funktionshinder 2021) för projektet Hur kan behov av hälsa och aktivitet säkerställas för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd enligt LSS, utifrån erfarenheter av covid-19-pandemin?

Ann Liljas vid institutionen för global folkhälsa får 960 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet En systematisk översikt av riskfaktorer för infektion bland äldre som får vård och/eller omsorg i hemmet.

Anna-Karin Welmer vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 5 880 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet Att förebygga funktionsnedsättning hos äldre personer som inkommit akut till sjukhus – effekt och processutvärdering av en vårdövergångsintervention.

Elisabeth Rydwik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 5 993 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet Re@home - Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design.

Davide Liborio Vetrano vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, får 5 930 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet Förändring av vårdbehov och vårdövergångar efter 60 års ålder: samspel mellan individers skörhet, deras miljö och personliga perspektiv.

Charlotte Ytterberg vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 4 472 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet Implementering och utvärdering av en koordinerad vårdövergång med fokus på förståelse av hälsoinformation för äldre personer med stroke.

Weili Xu vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 5 990 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet Att förstå de komplexa och fortskridande vårdbehoven hos äldre med kognitiva störningar, för att kunna tillgodose individualiserad och väl tidsanpassad vård och omsorg.

Bo Burström vid institutionen för global folkhälsa får 5 893 000 kr i projektbidrag (Vård och omsorg i samverkan) för projektet Efter Covid-19: Hur kan organisation och kvalitet av vård och omsorg av äldre personer med komplexa behov förbättras i Sverige?

Karin Broberg vid institutet för miljömedicin får 4 998 000 kr i projektbidrag (Grön omställning och arbetsliv) för projektet GreenMetalWaste: Hållbar arbetsmiljö vid återvinning med metaller som utgångspunkt.

Programbidrag

Daniel Falkstedt vid institutet för miljömedicin får 17 950 000 kr i programbidrag (Arbetslivets utmaningar) för programmet Ett hållbart arbetsliv för alla – utmaningar och framtida möjligheter.

Juniorforskarbidrag

David Moulaee Conradsson vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle får 5 970 000 kr i juniorforskarbidrag för projektet Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? Utvärdering av en digital lösning för förbättrad kardiovaskulär hälsa och välmående.

Syed Rahman vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 5 470 000 kr i juniorforskarbidrag för projektet Arbetsmarknadsmarginalisering bland individer med bipolär sjukdom – effekt av behandlingen och COVID-19-pandemin.

Laura Pazzagli vid institutionen för medicin, Solna får 5 985 000 kr i juniorforskarbidrag för projektet Undersökning av socioekonomiska faktorers betydelse för användning av antidiabetiska läkemedel och långsiktiga konsekvenser av typ 2-diabetes med hjälp av nya metoder för kausal-inferens.

Kristin Farrants vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 5 610 000 kr i juniorforskarbidrag för projektet Könsskillnader bland äldre personer, 66-70 respektive över 70 år, vad avser att förvärvsarbeta samt deras sjukfrånvaro och hälsa; prospektiva populations-baserade kohortstudier.

Claudia Lissåker vid institutet för miljömedicin får 4 498 000 kr i juniorforskarbidrag för projektet Ett friskt arbetsliv efter hjärtinfarkt: effekten av dåliga arbetsförhållanden på varaktighet i arbete, sjukdomsåterfall och dödlighet.