Publicerad: 2016-03-07 10:00 | Uppdaterad: 2016-03-07 12:39

Depression och ångest kan minska chanserna för IVF-graviditet

Depression och ångest, och inte nödvändigtvis användningen av antidepressiva läkemedel, är kopplade till lägre andel graviditeter och levande födslar efter in vitro-fertilisering, enligt en stor registerstudie från Karolinska Institutet. Fynden publiceras i tidskriften Fertility & Sterility och kan vara intressanta för läkare som behandlar infertilitet och för kvinnor med depression eller ångest som planerar att genomgå fertilitetsbehandling.

Behandling med antidepressiva har ökat både i allmänhet och bland kvinnor i barnafödande ålder under de senaste årtiondena. Särskilt användningen av selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, har ökat. Men än så länge vet vi relativt lite om antidepressiva läkemedels effekt på fertiliteten och förmågan att få barn.

Den nya studien, som inkluderar mer än 23 000 kvinnor, är den största hittills som utvärderar kopplingen mellan depression, ångest och antidepressiva och resultatet av in vitro-fertilisering, IVF. Forskarna använde sig av anonymiserade data från alla IVF-behandlingar som genomförts i Sverige från år 2007 och framåt. Uppgifterna kom från det nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning. Forskarna kopplade uppgifterna till information om depression, ångest och utskrivna antidepressiva läkemedel från nationella patientregistret och läkemedelsregistret.

Ångestdiagnos de senaste två åren

Av alla kvinnorna i studien hade 4,4 procent haft en depression- eller ångestdiagnos under de senaste två åren före IVF-behandlingen och/eller fått antidepressiva utskrivet under de sex månaderna före behandlingsstart. Forskarna jämförde andelen graviditeter, levande födslar och missfall hos dessa kvinnor med andelen bland kvinnor som inte hade en diagnos eller antidepressiva.

– Vi fann att kvinnor som genomgick sin första IVF-behandling och som antingen hade diagnosticerats med depression eller ångest eller hade fått ett antidepressivt läkemedel utskrivet hade lite färre graviditeter och levande födslar jämfört med kvinnor som inte hade dessa tillstånd eller tog antidepressiva innan de började sin IVF-behandling. En viktig sak som vi fann var att kvinnor som hade en diagnos men som inte fått antidepressiva läkemedel utskrivet hade ännu lägre chans att bli gravida eller föda ett levande barn, säger förstaförfattaren Carolyn Cesta, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

SSRI är den vanligaste typen av antidepressiva läkemedel som skrivs ut i Sverige. I den stora gruppen kvinnor som tog just SSRI var det ingen skillnad när det gällde graviditet och levande födsel efter IVF-behandling. Däremot hade den lilla grupp kvinnor som använde andra sorters antidepressiva än SSRI, och som hade svårare depression och ångest, mindre chans att bli gravida och föda ett levande barn, samt en ökad risk för missfall efter IVF-behandling.

Den underliggande faktorn

– Sammantaget tyder resultaten på att depression- och ångestdiagnoser kan vara den underliggande faktorn som leder till färre graviditeter och levande födslar hos dessa kvinnor, säger Anastasia Nyman Iliadou, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Hon påpekar att eftersom studien inte var randomiserad är det möjligt att resultaten också kan förklaras av livsstilsfaktorer eller genetiska faktorer som är associerade med depression och ångest, och som inte har mätts i studien.

Forskningen har fått finansiellt stöd från EU:s sjunde ramprogram, Vetenskapsrådet, Strategiska forskningsprogrammet i epidemiologi, Karolinska Institutet och European Society of Contraception and Reproductive Health.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

Depression, Anxiety, and Antidepressant Treatment in Women: Association with In-vitro Fertilization Outcome
Carolyn E Cesta, Alexander Viktorin, Henrik Olsson, Viktoria Johansson, Arvid Sjölander, Christina Bergh, Alikistis Skalkidou, Karl-Gösta Nygren, Sven Cnattingius, Anastasia N Iliadou
Fertility & Sterility, published online 23 February 2016, doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.01.036