Publicerad: 2021-01-14 12:56 | Uppdaterad: 2021-01-14 12:56

Charlson comorbiditetsindex (CCI) anpassat för registerbaserad forskning i Sverige

Tiles that reads register.
Tiles that reads register. Photo: Nick Youngson

Charlson komorbiditetsindex (CCI) är ett sjukdomsindex som ursprungligen skapades för att förutsäga korttidsdödlighet men som i allt högre grad används som en proxy för sjukdomsbörda, och används ofta som en kovariat, till exempel i regressionsmodeller.

Det finns för närvarande flera tillgängliga versioner av CCI. Detta skapar förvirring, ökar risken för misstag och kräver att enskilda forskare lägger mycket tid på att undersöka inkluderade koder. Därför har nu 16 forskare vid sex svenska universitet undersökt diagnoskoderna och anpassat CCI-indexet till svenska förhållanden.

– Vi har försökt skapa ett sammanhängande system där innehållet i de olika klassifikationssystemen för sjukdomar (international classification of disease, ICD, versionerna 7, 8, 9 och 10) harmoniserades, säger professor Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

– Vi ansåg att det fanns ett behov av att bättre kunna skilja mellan mild, måttlig eller svår sjukdom i CCI. Men ännu viktigare ville vi också skapa skript för ett antal vanliga statistikprogram för att underlätta forskarnas arbete, tillägger Ludvigsson.

Forskarna granskade alla koder i CCI, och i artikeln inkluderade de både svenska och engelska beskrivningar. Dessa beskrivningar ingår i en 15-sidig tabell i artikeln.

– Jag vill betona att detta verkligen var ett samarbetsprojekt där experter från olika områden bidrog. Deras medverkan var en förutsättning för att uppnå en hög kvalitet på kodningen. Jag vill också nämna tre KI-statistiker och databashanterare; Björn Roelstraete, Jonas Söderling och Mariam Lashkariani som hjälpte till att skapa skript i R, SAS och STATA, säger Ludvigsson.

Ytterligare information

Skript för R, SAS och STATA finns tillgängliga: https://github.com/bjoroeKI/Charlson-comorbidity-index-revisited

CCI är en lista över internationell klassificering av ICD-koder för följande sjukdomar: hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perifer kärlsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, lungsjukdomar, reumatisk sjukdom, demens, hemiplegi, diabetes, kronisk njursjukdom, leversjukdom, magsår, cancer och HIV/AIDS.

Dr Ludvigsson samordnar en studie på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Studien har fått finansiering från Janssen Corporation.

Publikation

Jonas F. Ludvigsson, Peter Appelros, Johan Askling, Liisa Byberg, Juan-Jesus Carrero, Anna Mia Ekström, Magnus Ekström, Karin Ekström Smedby, Hannes Hagström, Stefan James, Bengt Järvholm, Karl Michaelsson, Nancy L. Pedersen, Helene Sundelin, Kristina Sundquist, Johan Sundström. Adaptation of the Charlson comorbidity index for register-based research in Sweden. Clinical Epidemiology, 2021:13.

Kontaktperson