Publicerad: 2021-02-05 11:00 | Uppdaterad: 2021-02-05 19:14

Cancerläkemedel kan förbättra utfallet för patienter med allvarlig covid-19

Kvinna på intensivvården får hjälp att andas med ventilator
Foto: Getty Images

Patienter med allvarlig covid-19 som behandlades med cancerläkemedlet bevacizumab hade lägre dödlighet och återhämtade sig snabbare än patienter som bara fick standardbehandling. Det visar en klinisk studie i Italien och Kina som leddes av forskare vid Karolinska Institutet under februari-april 2020. Syremättnad i blodet, kroppstemperatur och inflammatoriska markörer förbättrades mer hos patienterna som fick bevacizumab utöver ordinarie vård. Studien publiceras i Nature Communications.

Yihai Cao, foto: Ulf Sirborn

– Vår ambition är att utveckla en effektiv terapeutisk standard för behandling av patienter med allvarlig covid-19 och därigenom minska dödligheten. Våra resultat tyder på att bevacizumab, i kombination med ordinarie behandling, gynnar patienter med allvarlig covid-19 och bör betraktas som en möjlig terapeutisk, första linjens behandling för denna grupp, säger korresponderande författare Yihai Cao, professor i vaskulär biologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet.

Bevacizumab är ett läkemedel som har använts för att behandla olika typer av cancer sedan 2004. Det fungerar genom att bromsa bildandet av nya blodkärl genom att hämma en tillväxtfaktor som kallas VEGF. Många patienter med allvarlig covid-19 har förhöjda nivåer av VEGF liksom symtom associerade med denna markör, såsom vätskeöverskott och oorganiserade blodkärl i lungorna. Mot denna bakgrund designade forskarna en klinisk prövning för att utreda effekten av att kombinera bevacizumab med standardvård vid behandling av patienter med allvarlig covid-19.

Tjugosex patienter rekryterades från två sjukhus i Kina och Italien mellan februari och april 2020. Patienterna hade bekräftad covid-19 och symtom som inkluderade andningssvårigheter, låg syremättnad i blodet och lunginflammation. De matchades i efterhand med 26 patienter med liknande egenskaper som fick standardvård på samma sjukhus under ungefär samma tidsperiod och därigenom verkade som kontrollgrupp.

Förbättrade symtom inom 24 timmar

De rekryterade patienterna fick standardvård plus en dos på cirka 7,5 mg/kg bevacizumab, vilket signifikant förbättrade syremättnaden i blodet inom 24 timmar jämfört med kontrollgruppen. Vid slutet av uppföljningsperioden på 28 dagar hade 92 procent av de bevacizumab-behandlade patienterna förbättrats så pass mycket att de inte längre behövde lika mycket syrgasstöd som innan behandlingen inleddes. Detta kan jämföras med en förbättringsgrad på 62 procent för kontrollgruppen.

Ingen av patienterna med bevacizumab dog och 17 (65 procent) återhämtade sig så pass att de kunde lämna sjukhuset under uppföljningsperioden. I kontrollgruppen dog tre patienter och endast 46 procent blev utskrivna inom 28 dagar. Bevacizumab förkortade också antalet dagar med syrgasstöd till ett medianvärde på nio dagar jämfört med 20 för gruppen med standardvård.

Andra intressanta observationer i studien var att feber snabbt försvann, antalet vita blodkroppar ökade och uppmätta koncentrationer av så kallat C-reaktivt protein (CRP), en inflammatorisk markör, kraftigt sjönk hos patienter som fått bevacizumab. Inga mycket allvarliga biverkningar noterades.

Kan minska behovet av syrgasstöd

– Många patienter med allvarlig covid-19 behöver betydande syrgasstöd under långa sjukhusvistelser, vilket innebär globala utmaningar med att säkerställa medicinsk utrustning. Vår studie visar att bevacizumab kan bidra till att minska behovet av syrgasstöd samt antalet sjukhusdagar, vilket i sin tur kan förbättra utfallet för den individuella patienten och samtidigt lätta trycket på vården, säger Yihai Cao.

Begränsningar inkluderar studiens icke-randomiserade design, den korta uppföljningsperioden och det begränsade antalet deltagare.

Nästa steg blir att rekrytera ett stort antal patienter till en randomiserad och placebokontrollerad studie som möjliggör ytterligare utvärdering av de potentiella fördelarna av bevacizumab, både som enskild behandling och i kombination med andra terapier som antiviraler och anti-inflammatoriska läkemedel.

Forskningen finansierades av the National Key R&D Program of China, the Shandong Provincial Key R&D Program, the European Research Council, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Strategiska forskningsområdet inom stamceller och regenerative medicin vid Karolinska Institutet, Barncancerfonden, Torsten Söderbergs Stiftelse, Maud och Birger Gustavssons Stiftelse, Novo Nordisk Fonden och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Publikation

Efficacy and tolerability of bevacizumab in patients with severe Covid-19,” Jiaojiao Pang, Feng Xu, Gianmarco Aondio, Yu Li, Alberto Fumagalli, Ming Lu, Giuseppe Valmadre, Jie Wei, Yuan Bian, Margherita Canesi, Giovanni Damiani, Yuan Zhang, Dexin Yu, Jun Chen, Xiang Ji, Wenhai Sui, Bailu Wang, Shuo Wu, Attila Kovacs, Miriam Revera, Hao Wang, Xu Jing, Ying Zhang, Yuguo Chen, Yihai Cao, Nature Communications, online 5 februari, 2021, doi: 10.1038/s41467-021-21085-8