Publicerad: 2018-11-16 06:00 | Uppdaterad: 2018-11-16 09:57

Brister i företagsfinansierad utvärdering av bekämpningsmedel

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har granskat rådata från en företagsfinansierad säkerhetsutvärdering av insektsmedlet klorpyrifos. De fann då en effekt på hjärnans uppbyggnad hos de exponerade försöksdjuren vid alla testade doser, vilket inte rapporterats i företagsstudiens slutsats. Den oberoende, granskande studien publiceras i tidskriften Environmental Health.

För att bekämpningsmedel ska kunna godkännas av myndigheter måste deras säkerhet och eventuella risker för människors hälsa utvärderas. Vanligtvis är det företaget som tillverkar bekämpningsmedlet som betalar för och ger testlaboratorier i uppdrag att genomföra de djurförsök som är centrala för utvärderingen.

Nu har forskarassistent Axel Mie vid Karolinska Institutet, i samarbete med Christina Rudén vid Stockholms Universitet och Philippe Grandjean vid Syddansk Universitet granskat ett fall där oberoende forskning och tester finansierade av företag pekar åt olika håll, åtminstone om man ser till företagsstudiens slutsats.

Det företagsfinansierade djurförsöket skulle utvärdera hur utvecklingen av nervsystemet påverkas av insektsmedlet klorpyrifos, som används i ett stort antal grödor i många länder inklusive ett 20-tal EU-länder (dock inte i Sverige). Enligt slutsatsen från testlaboratoriet sågs inga effekter på nervsystemets utveckling även vid höga doser.

Tydlig effekt på lillhjärnans storlek

Mie Axel. Foto: Stefan Zimmerman/Karolinska Institutet– Vi har granskat studiedesign och rådata i den företagsfinansierade studien och hittat flera svaga punkter, bland annat har vi noterat en tydlig effekt på lillhjärnans storlek i unga råttor, som har exponerats för ämnet under fosterstadiet, även vid den lägsta testade dosen. Detta har varken rapporterats i studiens sammanfattning eller slutsats, säger Axel Mie, forskarassistent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

Omfattande oberoende forskning pekar sedan tidigare dessutom på att klorpyrifos påverkar hjärnans utveckling negativt, inklusive lägre IQ hos barn, redan vid de låga doser som befolkningen allmänt utsätts för via maten.

– En slutsats vi drar är att det finns en risk att resultat från företagsfinansierade toxicitetsstudier inte rapporteras korrekt. Detta påverkar myndigheternas möjlighet att utvärdera bekämpningsmedlen på ett säkert och giltigt sätt. En annan slutsats är att oberoende akademisk forskning bör ges högre status i utvärderingen av kemikaliers säkerhet, säger Axel Mie.

Forskarna har inte mottagit någon extern finansiering för den aktuella studien.

Publikation

Safety of Safety Evaluation of Pesticides: Developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl
Axel Mie, Christina Rudén och Philippe Grandjean
Environmental Health, online 16 november 2018, doi: 10.1186/s12940-018-0421-y