Publicerad: 2023-10-10 09:27 | Uppdaterad: 2023-10-11 20:47

Barntumörbanken får anslag från regeringen och Barncancerfonden för nationellt precisionsmedicinskt projekt

small platstic tubes with black lids
Biobanksrör. Fotograf: Teresita Diaz de Ståhl

Barntumörbanken är en nationellt förankrad genomisk biobanksinfrastruktur inom barncancerområdet som verkar för att främja forskning om barntumörer. Inom projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) Barncancer får Barntumörbanken vid KI och institutionen för onkologi-patologi 5,13 Mkr från regeringen.

Inom ramen för det nationella projektet GMS Barncancer genomförs storskaliga molekylärgenetiska analyser (helgenomsekvensering och heltranskriptomsekvensering) i kliniskt syfte på vävnadsmaterial från barn i hela Sverige som misstänks ha insjuknat i cancer.

Projektets övergripande mål är att erbjuda och implementera en mer förfinad diagnostik, precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. För uppstarten av projektet GMS Barncancer har Barncancerfonden bidragit med 15 Mkr och sedan beslutat om att avsätta ytterligare 24 Mkr för projektet under perioden 2022-2026.

Barntumörbanken är anslagsmottagare för alla medlen från Barncancerfonden och delaktig i att koordinera samt leda delar av projektet, som också utförs som en studie. Barntumörbanken är vidare ansvarig för långsiktig datahantering inklusive tillgängliggörande av genererade genomiska respektive transkriptom-data för ytterligare etikprövad forskning inom barncancerområdet.

– Det är mycket glädjande att projektet har fått ytterligare finansiering framförför allt då det nu fungerar så väl vid alla barnonkologiska centra att erbjuda de omfattande genetiska analyserna och inkludera barncancerpatienterna i studien säger Johanna Sandgren, PhD och enhetschef för Barntumörbanken. Vi vet också nu att det kan göra nytta direkt med avseende på förfinad diagnostik, och justerad behandling i form av exempelvis målstyrd terapi för en mindre andel barn, med den informationen som dessa för vården nya analyser ger.

Nästa steg är att regionerna själva kan bära kostnaderna för sekvenseringarna som en del av sjukvården. En vetenskaplig artikel med summering för de första 117 patienterna publicerades i maj i år. Ytterligare sammanställningar pågår inom projektet för att kunna bedöma och redovisa klinisk nytta i en större kohort, samt för att göra hälsoekonomiska utvärderingar.

Att projektet också kan facilitera fler forskningsstudier med de data som alstras är viktigt och bidrar till en ökad biologisk kunskap om barntumörer, som kan leda till utveckling av bättre behandlingar med ökad överlevnad och färre biverkningar för de drabbade barnen.