Publicerad: 2016-01-05 19:00 | Uppdaterad: 2016-01-06 17:19

Barn till kvinnor som mördats löper ökad risk för psykisk ohälsa

Forskning från Karolinska Institutet visar att barn som före 18 års ålder upplevt förlusten av sin mor genom dödligt våld löper större risk än andra barn att drabbas av psykisk störning, missbruk och kriminalitet.

I studien som publiceras i Journal of Clinical Psychiatry har forskarna studerat barn i familjer där deras mamma dödats av sin partner. I studien ingick 261 förövare och 494 barn. Forskarna fann att psykisk störning och tidigare våldsbrott var vanligare bland dessa förövare än bland övriga befolkningen. Bland barnen var det vanligare med senare psykisk sjukdom, missbruk, kriminalitet och självskador.

När en kvinna dödas i Sverige, är gärningsmannen oftast en manlig partner, tidigare eller nuvarande. Om barn berövas sin moder på detta sätt kan det påverka deras psykiska hälsa. I den aktuella studien identifierade forskarna alla män som dödat en kvinna med vilken de hade barn från 1973 fram till 2009. De använde nationella svenska register och samlade uppgifter om gärningsmannens tidigare psykiatriska sjuklighet, självmordsförsök och tidigare brottslighet. Gärningsmän jämfördes med slumpvis valda kontroller från befolkningen. De barn som berövats sin moder följdes under flera år och jämfördes med andra barn i befolkningen.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att riskfaktorer för dödligt partnervåld bland annat består av psykisk störning och tidigare våldsbrott. De barn som är över 18 när deras mor mördas, har ökad risk för att begå våldsbrott och ökad risk för tidig död, inklusive död genom självmord. Även självskador och våldsbrott är vanligare bland dessa barn.

– Barn som upplevt förlusten av sin mor innan 18 års ålder har sämre prognos än andra barn i form av psykisk störning inklusive missbruk, säger Henrik Landström Lysell, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Oavsett ålder bör barnens psykosociala behov prioriteras av hälso-och sjukvården och social myndigheter.

Studien har finansierats av Brottsoffermyndigheten och Kriminalvården i Sverige.

Publikation

Killing the Mother of One’s Child: Psychiatric Risk Factors Among Male Perpetrators and Offspring
Henrik Lysell, Marie Dahlin, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, and Bo Runeson
Journal of Clinical Psychiatry 5 January 2016, doi:10.4088/JCP.15m09564