Publicerad: 2020-09-02 13:47 | Uppdaterad: 2020-09-02 20:55

Avhandling om nya metoder för att analysera och individanpassa behandlingen för patienter med bukaortaaneurysm

Sjukvårdsklädd läkare vid fönster, bakom honom syns två skyskrapor

Moritz Lindquist Liljeqvist vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Geometric, biomechanical and molecular analyses of abdominal aortic aneurysms" den 11 september 2020. Huvudhandledare är Joy Roy.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om bukaortaaneurysm, en asymptomatisk, lokalt progressiv vidgning av bukaorta som kan resultera i ruptur, vilket är ett tillstånd med hög mortalitet. Det enda behandlingen är aortakirurgi som dock är ett högriskingrepp. Vår målsättning var att utveckla metoder för att förbättra och individanpassa handläggningen av patienter med bukaortaaneurysm. I det syftet genomförde vi geometriska och biomekaniska analyser samt maskin-inlärningsstrategier baserade på digitala 3D-modeller av bukaortaaneurysm, utvärderade en potentiell biomarkör kallad E-XDP och kartlade uttrycket av alla protein-kodande gener i aneurysmets tunicae media och adventitia.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi kunde visa att kända kliniska riskfaktorer för ruptur samt vissa geometriska faktorer var associerade med biomekanisk belastning i bukaortaaneurysmet och att geometrisk-biomekanisk analys ökade precisionen i prognostiseringen av denna sjukdom. Med mätning av markören E-XDP i ett blodprov kunde man avslöja förekomst och storlek av bukaortaaneurysm. Kartläggningen av det fullständiga genuttrycket i kärlväggen, samt hur det varierade med rökning och snabb progress, gav upphov till nya patofysiologiska insikter.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi drog slutsatsen att man kan förbättra handläggningen av patienter med bukaortaaneurysm med hjälp av geometriska, biomekaniska och molekylärbiologiska analyser. Kartläggningen av bukaortaaneurysmets fullständiga genuttryck används redan i flera samarbetsprojekt kring patofysiologi och vi kommer att tillgängliggöra rådata vilken kan användas internationellt som stöd för framtida forskning.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag vill kombinera klinisk verksamhet med forskning för att finna medicinska tillämpningar för nyutvecklade metoder från olika vetenskapliga discipliner. Förhoppningsvis kan detta leda till ökad tillgänglighet, precision och/eller individanpassning av framtida behandlingsstrategier.

Disputation

Fredagen den 11 september 2020 kl 14:00, lokal J3:12 Nanna Svartz, BioClinicum. Disputationen går att följa digitalt via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/6345539075 

Avhandling

Geometric, biomechanical and molecular analyses of abdominal aortic aneurysm

Kontakt

Moritz Lindquist Liljeqvist Anknuten till Forskning