Publicerad: 2019-11-20 15:24 | Uppdaterad: 2019-11-21 09:40

Avhandling om könsskillnader i cancerrisk och överlevnad

Den 6 december försvarar Cecilia Radkiewicz sin avhandling "Sex differences in cancer risk and survival".

Cecilias opponent blir Dr Michael B Cook från Division of Cancer Epidemiology & Genetics vid National Cancer Institute. Hennes handledare är Gustaf Edgren, Paul Dickman, Mats Lambe och Anna Johansson.

Det är välkänt att män har större risk än kvinnor att insjukna i de flesta cancerformer som drabbar bägge könen. Att män dessutom även har sämre prognos efter insjuknande i cancer är inte lika vedertaget. Orsakerna till det först nämnda har traditionellt ansetts vara en högre exponering för cancerframkallande faktorer såsom tobaksrökning, alkohol, UV-strålning och kemikalier inom industri och verkstadsarbete bland män. Könsskillnader i canceröverlevnad är styvmoderligt studerat, men en allmän uppfattning har varit att män söker vård i ett mer framskridet stadium där sjukdomen inte lika ofta går att bota. Cecilias avhandling syftar till att kartlägga könsskillnader i cancerrisk och -överlevnad över tid och ålder samt kvantifiera hur stor andel av alla cancerfall som kan förklaras av den manliga canceröverrisken. Dessutom studerade hon könsskillnader i överlevnad för två vanliga tumörer; icke-småcellig lungcancer respektive cancer i urinblåsa och slutligen undersökte hon om canceröverrisken hos män kan förklaras av att män generellt är längre än kvinnor.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna

Till avhandlingen: Sex differences in cancer risk and survival