Publicerad: 2020-08-28 08:14 | Uppdaterad: 2020-08-28 11:28

Äldre med demens rapporterar bristande respekt från hemtjänst

Äldre kvinna med demens
Foto: Getty Images

Personer med demenssjukdom som får hemtjänst upplever sig inte bli bemötta med respekt och värdighet i samma utsträckning som personer som inte har demens. Det visar en studie av forskare vid Mälardalens högskola (MDH), Karolinska Institutet och Högskolan i Dalarna som publicerats i tidskriften Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA).

Lena Marmstål Hammar
Lena Marmstål Hammar, foto: Privat bild

− Anmärkningsvärt är också att oavsett om man har en demenssjukdom eller inte så har upplevelsen av att bli bemött med värdighet och respekt minskat mellan åren 2016 och 2018, säger Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap vid MDH.

Forskningen visar också att de personer som har omfattande hjälp från hemtjänst upplevde ett sämre bemötande relaterat till respekt och värdighet, jämfört med personerna med färre hemtjänsttimmar.

Studien är baserad på nationella data från Socialstyrelsens Brukarundersökning med svar från 271 915 personer, alla över 65 år, som haft hemtjänst under 2016, 2017, och 2018.

Understryker behovet av att utveckla äldreomsorgen

Anne-Marie Boström, foto: Stefan Zimmerman

Forskarna menar att resultaten är värdefulla i arbetet med att utveckla vård och omsorg av äldre, vilket i nuvarande pandemi är extra aktuellt.

− Utifrån resultaten är det viktig för hemtjänstchefer att analysera vilka åtgärder som bör vidtas för att personer med demens ska bli bemötta med respekt. Exempel på sådana åtgärder kan vara att förbättra kontinuiteten så att det i så stor utsträckning som möjligt är samma personer inom hemtjänstgruppen som besöker den äldre personen. En annan möjlig åtgärd är att i högre utsträckning utbilda personalen angående bemötande av personer med demens, säger Anne-Marie Boström, lektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Planerar uppföljande studier under covid-19-pandemin

Eftersom studien är baserad på data som samlats in innan pandemin utbröt planerar forskarna uppföljande studier om hur äldre personer upplevt hemtjänst under pandemin när restriktioner som till exempel fysisk distansering införts.

− Socialstyrelsen genomförde Brukarundersökningen i våras under pandemin vilket gör det möjligt att följa upp våra resultat. Det kommer att bli intressant att se hur många av de äldre med hemtjänst som har besvarat den enkäten, och givetvis, hur personer som har haft hemtjänst under pandemins första skede har upplevt kvaliteten och bemötandet, avslutar Anne-Marie Boström.

Texten är baserad på ett pressmeddelande från Mälardalens högskola.

Publikation

Being Treated With Respect and Dignity? – Perceptions of Home Care Service Among Persons With Dementia,” Lena Marmstål Hammar, Moudud Alam, Marie Olsen, Anna Swall, Anne-Marie Boström, online 21 augusti, 2020, doi: 10.1016/j.jamda.2020.07.002