Publicerad: 2012-05-02 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 14:11

Äldre mamma ökar risken för autism

En ny så kallad metastudie från Karolinska Institutet och Institute of Psychiatry vid King's College London visar att barn till mödrar som är äldre än 35 år vid förlossningen har en 30 procentig ökad risk för autism. I sin analys har forskarna gått igenom 16 forskningsrapporter med sammanlagt 25 867 fall av autismspektrumstörning.

Mycket forskning som har gjorts tidigare inom området har pekat på genetiska orsaker till autism. I den aktuella studien visar forskarna dock att även andra faktorer kan spela en viss roll för riskökningen.

Högst risk för autism fanns det i gruppen barn som hade mödrar över 35 år. Lägst var risken för de barn vars mammor var under 20 år vid förlossningen. Kopplingen mellan högre ålder hos mamman och ökad risk för autism hos barnet var tydligare hos pojkar än hos flickor.

– Vi kan nu slå fast att det finns ett samband mellan mammans ålder och ökad risk för autism hos barnet, men vi vet fortfarande ingenting om mekanismerna bakom. Det skulle kunna handla om genetiska förändringar som kommer med åldern eller att äldre mammor har exponerats för olika miljögifter under längre tid, säger Sven Sandin, studiens försteförfattare och verksam vid både Karolinska Institutet och Institute of Psychiatry vid King's College London.

I sin analys har forskarna tagit hänsyn till pappans ålder, som är en oberoende riskfaktor vid autism. Även äldre fäder har en ökad risk att få barn med autismspektrum störning.

Publikation

Advancing maternal age is associated with increasing risk for autism: a review and meta-analysis.
Sandin S, Hultman C, Kolevzon A, Gross R, MacCabe J, Reichenberg A
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012 May;51(5):477-486.e1