Publicerad: 2022-11-16 17:00 | Uppdaterad: 2022-11-16 17:31

Adhd-läkemedel kopplat till minskad risk för sjukhusinläggning och död vid amfetaminmissbruk

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Adhd-läkemedlet lisdexamfetamin kopplas till lägst risk för sjukhusinläggning och död hos personer med amfetaminmissbruk i en stor jämförelse av allmänt använda läkemedel vid substansmissbruk. Det visar en registerbaserad studie av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Östra Finlands universitet och Niuvanniemi sjukhus, publicerad i JAMA Psychiatry.

Jari Tiihonen. Foto: Stefan Zimmerman

– Våra resultat tyder på att lisdexamfetamin kopplas till bäst utfall och uppmuntrar till att göra randomiserade, kontrollerade studier för att undersöka det här vidare, säger Jari Tiihonen, professor i klinisk psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.

Amfetaminer är världens näst mest använda illegala droger och amfetaminrelaterade sjukhusinläggningar ökar markant.

Idag finns det ingen godkänd läkemedelsbehandling mot substansbrukssyndrom med amfetamin eller varianten metamfetamin. Vissa läkemedel har visat lovande resultat, men studierna har hittills ofta varit små och övertygande bevis saknas.

Nästan 14 000 personer

I den aktuella studien har forskarna därför undersökt kopplingen mellan olika allmänt använda läkemedelsbehandlingar vid substansbrukssyndrom och risken för två primära utfall hos personer med amfetamin- eller metamfetaminmissbruk: 1) sjukhusinläggning på grund av substansbruk eller 2) sjukhusinläggning oavsett orsak, eller död.

Studien omfattade nästan 14 000 personer; alla i Sverige i åldern 16–64 år som fick diagnosen amfetamin- eller metamfetaminbrukssyndrom för första gången från juli 2006 till december 2018. Personer med schizofreni eller bipolär sjukdom uteslöts.

Patienterna följdes från diagnostillfället tills patienten dog, flyttade från Sverige, diagnostiserades med schizofreni eller bipolär sjukdom eller studien slutade. Mediantiden för uppföljning var 3,9 år.

Jämförde utfallen hos samma person

Forskarna jämförde utfallen under perioder med och utan läkemedelsanvändning hos samma person, så att varje individ fungerade som sin egen kontroll.

– Våra resultat visar att lisdexamfetamin, ett läkemedel som är godkänt för behandling av adhd och i några länder även vid hetsätning, var det enda enskilda läkemedlet i studien som kunde kopplas till minskad risk för både sjukhusinläggning och död, säger studiens försteförfattare Milja Heikkinen, forskare vid Östra Finlands universitet och Niuvanniemi sjukhus i Finland.

Risken för sjukhusinläggning på grund av substansbrukssyndrom var 18 procent lägre och risken för sjukhusinläggning oavsett orsak eller död var 14 procent lägre under perioder när patienten använde lisdexamfetamin jämfört med perioder utan adhd-läkemedel.

Kombinationer av två eller flera olika läkemedel mot substansbrukssyndrom kopplades också till lägre risk för sjukhusinläggning eller död.

Vissa läkemedel kopplas till sämre utfall

Användning av läkemedel av typen benzodiazepiner kopplades till sämre utfall; 17 procent högre risk för sjukhusinläggning på grund av substansbruk och 20 procent högre risk för sjukhusinläggning oavsett orsak eller död, under perioder av användning jämfört med perioder av icke-användning. Även användning av antidepressiva läkemedel kopplades till något sämre utfall.

Forskarna konstaterar att läkemedelsbehandlingar ofta avbryts när ett tillstånd har förbättrats och startas när tillståndet försämras, vilket kan leda till att behandlingseffekter underskattas i studien. För att kontrollera effekten av detta uteslöt forskarna de 30 första dagarna av läkemedelsbehandling och såg att resultaten även då var i linje med huvudanalyserna.

Forskningen har finansierats av Social- och hälsovårdsministeriet i Finland, finsk statlig forskningsfinansiering till sjukhusdistriktet Norra Savo, Psykiaterföreningen i Finland, Finlands akademi, Finlands medicinska stiftelse och Emil Aaltonen-stiftelsen.

Flera av studiens författare har mottagit finansiering eller arvoden från läkemedelsbolag i olika sammanhang. Se den vetenskapliga artikeln för ytterligare information om potentiella intressekonflikter.

Publikation

”Association of Pharmacological Treatments and Hospitalization and Death in Individuals With Amphetamine Use Disorders in a Swedish Nationwide Cohort of 13 965 Patients”, Milja Heikkinen, Heidi Taipale, Antti Tanskanen, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Markku Lähteenvuo och Jari Tiihonen, JAMA Psychiatry, publicerad online 16 november 2022, doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.3788.