Publicerad: 2018-11-13 11:54 | Uppdaterad: 2018-11-14 10:38

17 november: Världsprematurdagen - medicinsk forskning om för tidigt födda barn

Betydelsen av att födas för tidigt (födelse före 37 veckors graviditet = prematuritet) har länge underskattats. Varje år föds mellan 10 och 15 miljoner barn i världen för tidigt. Mer än 1 miljon av dessa barn dör, och de som överlever löper en ökad risk för t.ex. cerebral pares (CP), blindhet och hörselnedsättning. Även barn födda bara några veckor för tidigt (vecka 34-36) har en ökad risk för komplikationer.

Flera forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har under 2018 publicerat viktiga artiklar som rör för tidigt födda barn. Med anledning av Världsprematurdagen presenterar vi här fyra exempel på sådan forskning.

Nyfött barn fotograferat av Ernest F

1) 1) Pregnancy complications following fertility treatment-disentangling the role of multiple gestation.
Oberg A, VanderWeele T, Almqvist C, Hernandez-Diaz S
Int J Epidemiol 2018 08;47(4):1333-1342

I denna studie undersökte Öberg och kollegor 174 000 graviditeter födda mellan 1996 och 2013 där föräldrarna rapporterat att de haft svårt att skaffa barn (klinisk infertilitet). Klinisk infertilitet var förknippat med en 1,7-faldigt ökad risk för för tidig födelse hos barnet.

2) 2) Paternal use of antidepressants and offspring outcomes in Sweden: nationwide prospective cohort study.
Viktorin A, Levine S, Altemus M, Reichenberg A, Sandin S
BMJ 2018 06;361():k2233

Viktorin och kollegor undersökte sambandet mellan antidepressiv medicinering hos pappan i samband med att barnet blev till, och det framtida barnets hälsa. Forskarna fann inte någon koppling mellan pappans medicinering med antidepressiva läkemedel och för tidig födelse hos barnet. De fann inte heller några samband med missbildningar, autismspektrum-störningar eller intellektuella funktionshinder hos barnet.

3) 3) Pregnancy outcome in women undergoing liver biopsy during pregnancy: A nationwide population-based cohort study.
Ludvigsson J, Marschall H, Hagström H, Höijer J, Stephansson O
Hepatology 2018 08;68(2):625-633

Leversjukdom är vanlig hos unga kvinnor och under graviditet och i många fall avstår läkare från leverbiopsi hos dessa kvinnor på grund av kvinnornas graviditet. Genom att länka nationella register identifierade Ludvigsson och hans forskargrupp 23 graviditeter mellan 1992 och 2011, vilka biopsierats under graviditeten p g a misstänkt leversjukdom. I gruppen leverbiopserade fanns inga fall av dödföddhet och missfall jämfört med 0,3% missfall vid graviditeter utan leverbiopsi. Vid tre av tjugotre (13%) graviditeter med leverbiopsi föddes dock barnet för tidigt, vilket motsvarar en 2-3 gånger ökad risk för för tidig födelse. Genom känslighetsanalyser visar författarna dock att orsaken till för tidig födelse sannolikt är ökad aktivitet i den underliggande leversjukdomen snarare än leverbiopsin i sig.

4) 4) Perinatal risk factors in Tourette's and chronic tic disorders: a total population sibling comparison study.
Brander G, Rydell M, Kuja-Halkola R, Fernández de la Cruz L, Lichtenstein P, Serlachius E, et al
Mol. Psychiatry 2018 05;23(5):1189-1197

Brander och kollegor använde data från medicinska födelseregistret och patientregistret för att identifiera syskon med respektive utan Tourettes syndrom och kroniska tics. Att födas för tidigt var kopplat till en 30% ökad risk för Tourettes och kroniska tics, men detta samband var inte statistisk signifikant vid en fullt justerad syskonjämförelse (Hazard ratio = 1.20; 95% CI = 0.93-1.56).

För ytterligare information om för tidigt födda barn, kontakta barnläkare och professor Jonas F Ludvigsson.

Professor

Jonas Ludvigsson

Telefon: 08-524 823 56
Enhet: C8.MEB.Ludvigsson
E-post: Jonas.Ludvigsson@ki.se