Publicerad: 2008-09-25 00:00 | Uppdaterad: 2016-03-22 19:32

Ytterligare stöd för senare strokebehandling

Forskare vid Karolinska Institutet visade nyligen att tidsramen för behandling av akut blodproppsorsakad stroke kan utvidgas utan fara för patienterna. Nya resultat som nu presenteras i högt ansedda New England Journal of Medicine visar att en sådan utvidgning också är effektiv, det vill säga att den förbättrar patienternas utsikter att återhämta sig från stroken.

Blodproppslösande behandling, så kallad trombolysbehandling, med läkemedlet alteplase är den enda tillgängliga behandlingen mot akut stroke som är orsakad av blodpropp i hjärnan. Behandlingen är dock bara godkänd inom 3 timmar efter insjuknandet, vilket medför att relativt få patienter hinner få behandlingen innan tidsgränsen passerats.

Forskare vid Karolinska Institut och det internationella nätverket SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) presenterade nyligen resultat som ger skäl att ifrågasätta de nuvarande riktlinjerna. Studien, som publicerades i the Lancet den 15 september, visade att blodproppsupplösande behandling som ges efter 3 timmar, i tidsspannet 3-4,5 timmar har lika god säkerhet som behandling inom 3 timmar.

Resultaten bekräftas nu av en ny studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet, som publiceras i den högst rankade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Studien är en randomiserad jämförande studie mellan trombolysbehandling i tidsintervallet 3-4,5 timmar och placebokontroll. Resultaten visar att trombolysbehandling är effektivare än kontrollbehandling  fler patienter var återställda efter 3 månader.

– Båda studierna talar för att tidsintervallet för trombolysbehandling vid stroke bör förlängas, såväl ur säkerhetssynpunkt som ur effektivitetssynpunkt, säger professor Nils Wahlgren som har deltagit i ledningen av båda studierna.

I den nu publicerade studien var 52,4 procent av de patienter som fick trombolysbehandling återställda inom tre månader jämfört med 45,2 procent av de placebobehandlade. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt säkerställd. Totalt ingick 418 patienter behandlade med trombolys och 403 med placebokontroll. Andelen symtomgivande blödningar var högre i trombolysgruppen än i kontrollgruppen men inte högre än i det nu godkända tidsintervallet 0-3 timmar.

Resultaten av de två studierna ska diskuteras vid en internationell expertkonferens 16-18 november i Stockholm, Karolinska Stroke Update. Då kommer att avgöras om de europeiska riktlinjerna för stroke ska ändras.

Publikation

Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke.
Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti D, et al
N. Engl. J. Med. 2008 Sep;359(13):1317-29