Publicerad: 2011-02-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-09 10:37

Tidigt missbruk följer med upp i medelåldern

Unga som missbrukar alkohol och droger löper en ökad risk för ett fortsatt missbruk ända upp i medelåldern. De löper även en ökad risk för psykisk ohälsa, olyckor, fysiska sjukdomar, för tidig död, suicidförsök och ekonomiska problem. Detta visar en doktorsavhandling av Yasmina Molero Samuelson vid Centrum för psykiatriforskning (CPF), Karolinska Institutet.

I avhandlingen har Yasmina Molero Samuelson följt upp två stora grupper av ungdomar under flera decennier, som behandlats för sitt missbruk på en klinik i Stockholm: en grupp som behandlades i slutet på 1960-talet och en grupp som behandlades i början på 1980-talet. Grupperna följdes fram till 2000-talet och jämfördes med matchade kontrollgrupper.

Resultaten visade att de personer som behandlats för alkohol- och drogproblem som unga i betydligt större utsträckning upplevde psykosociala problem långt efter behandlingens slut, ända upp i 50-årsåldern. De löpte även en större risk för att uppleva flera problem samtidigt i vuxen ålder jämfört med individerna i kontrollgruppen.

Avhandlingen visar också att det finns fler likheter än skillnader mellan kvinnor och män som erhållit behandling för missbruk som unga. Till exempel löpte kvinnor med tidiga missbruks- och kriminalitetsproblem lika stor risk att utveckla psykosociala problem i vuxen ålder som männen. Vidare begick en ansenlig del av kvinnorna som behandlats på kliniken brott både i tonåren och i vuxen ålder. I likhet med männen omfattade kriminaliteten ett spektrum av icke-våldsbrott, våldsbrott samt alkohol- och narkotikabrott.

– Det vi kan se är att tidigt antisocialt beteende, i form av missbruk och kriminalitet, avsevärt ökar risken för olika typer av psykosociala problem ända upp i medelåldern. Det visar vikten av tidig och effektiv hjälp för att stoppa en negativ utveckling som riskerar att hålla i sig under merparten av livet, säger Yasmina Molero Samuelson.

Bredden av problem i vuxen ålder pekar på att det inte bara är missbruket som bör behandlas, utan man även bör fokusera på andra områden där de unga har det svårt.

– Resultaten belyser tydligt att det är viktigt att inte glömma flickorna i dessa sammanhang då de i högsta grad är brottsaktiva och även löper lika stor risk för att utveckla problem under resten av sina liv, avslutar Yasmina Molero Samuelson.

Doktorsavhandling

Antisocial behaviour over the life course among females and males treated for substance misuse
Yasmina Molero Samuelson
Karolinska Institutet 2011, ISBN: 978-91-7457-064-9