Publicerad: 2011-05-12 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-14 14:15

Syntetiskt nät kan förbättra resultat vid framfallskirurgi

En nordisk multicenterstudie, där bland andra forskare vid Karolinska Institutet deltagit, visar att framfallskirurgi med syntetiskt nät kan förbättra utfallet jämfört med traditionell kirurgi. De fördelar som studien pekar på gäller främst återställd underlivsanatomi och lindring av symptom, däremot ökar risken för komplikationer. Studien publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine.

Framfall är ett vanligt sjukdomstillstånd bland kvinnor efter barnafödande och innebär att vagina och bäckenorganen förlorat sitt stöd och sjunker ned, för att i vissa fall bukta ut genom vaginalöppningen. I Sverige utförs uppskattningsvis 7-8 000 framfallsoperationer årligen. På senare tid har det uppmärksammats att traditionell framfallskirurgi ofta inte ger önskat behandlingsresultat och att framfallet ofta återkommer, så kallat recidiv.

I den nu publicerade studien jämfördes traditionell framfallskirurgi med en ny metod som bygger på att man opererar in ett nät av polypropylen för att den försvagade bäckenbotten hos kvinnor med framfall ska få ett permanent stöd. Samma typ av nät används idag rutinmässigt vid bland annat ljumskbråcks- och inkontinenskirurgi. I studien deltog 389 kvinnor med framfall. Av dessa valdes 200 slumpmässigt ut att genomgå nätkirurgi, medan övriga opererades på traditionellt sätt.

Minskad risk för recidiv

Resultatet av studien visar att nätoperationen minskade risken för att patienten att drabbas av recidiv och patienterna upplevde ett signifikant bättre utfall med avseende på framfallssymptom jämfört med traditionell kirurgi. Samtidigt konstaterades att nätoperationen resulterade i en ökad förekomst av komplikationer vid operationstillfället liksom ett flertal fall av problem med nätet upp till ett år efter ingreppet.

– Den nya operationsmetoden visar på klara fördelar jämfört med traditionell kirurgi. Men det faktum att risken för komplikationer ökar gör att man måste vara noga med att i varje enskilt fall informera patienten och väga för- och nackdelar med de två operationsmetoderna, säger Christian Falconer, docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Han konstaterar också att studien är betydelsefull då den bekräftar en ny behandlingsprincip och etablerar användandet av ett permanent stöd för vagina som ett alternativ vid framfallskirurgi. Men fortfarande återstår ansträngningar när det gäller material- och metodutveckling för att minska komplikationsrisken och att identifiera patienter där metoden kan vara av särskild nytta.

Artikeln i New England Journal of Medicine är resultatet av ett nordiskt samarbete mellan 53 kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Från Karolinska Institutets institution vid Danderyds sjukhus (KI DS) har förutom Christian Falconer även docent och överläkare Daniel Altman deltagit i att leda studien. Arbetet har finansierat genom bidrag från Svenska Läkaresällskapet, Karolinska Institutets forskningsfonder, Stockholms läns landsting samt medicinteknikföretaget Ethicon.

Publikation

Anterior colporrhaphy versus transvaginal mesh for pelvic-organ prolapse.
Altman D, Väyrynen T, Engh M, Axelsen S, Falconer C,
N. Engl. J. Med. 2011 May;364(19):1826-36