Publicerad: 2020-12-09 15:17 | Uppdaterad: 2020-12-09 15:19

Studie visar att ny terapimodell för ändtarmscancer reducerar risken för fjärrmetastaser

Forskare vid Karolinska Institutet har i ett samarbete med i första hand Uppsala Universitet och två centra i Holland genomfört en randomiserad internationell multicenterstudie där man studerat metastasrisk och överlevnad efter ändtarmscancer. Studiens resultat publicerades nyligen i The Lancet Oncology.

Den randomiserade internationella multicenterstudien RAPIDO, Rectal cancer And Preoperative Induction therapy followed by Dedicated Operation trial, publicerades den 7:e december 2020 i Lancet Oncology. 

De senaste decenniernas utveckling har medfört att risken för lokalt återfall vid ändtarmscancer minskat betydligt medan metastasrisk och överlevnad ej påverkats i samma utsträckning. RAPIDO-studien rör patienter med lokalavancerad ändtarmscancer och syftade till förbättrad systemisk kontroll utan negativ effekt på lokal återfallsrisk. I studien introducerades en ny preoperativ terapimodell som hälften av de sammanlagt 920 patienterna randomiserades till. De nu publicerade resultaten visar att den nya terapimodellen reducerar risken för fjärrmetastaser efter tre år statistiskt signifikant utan att lokal tumörkontroll påverkas negativt. Tre-årsöverlevnaden var 89% utan skillnad mellan de två behandlingsgrupperna Den nya behandlingsmodellen tolererades av patienterna och ingen skillnad sågs i andel som kom till operation eller utfall av kirurgin. Ett ytterligare viktigt fynd var att andelen patienter där den preoperativa behandlingen helt tog bort tumören fördubblades (från 14% till 28%).

Per J Nilsson
Per J Nilsson

Ökade möjligheter för icke-kirurgisk behandling av patienter

–RAPIDO-studiens positiva utfall påverkar omedelbart klinisk praxis för en stor andel av ändtarmscancerpatienterna och, vilket påpekas i kommentar från redaktör, utgör en ny ”standard of care”. Observationen att den preoperativa terapin helt tar bort tumören hos en andel av patienterna öppnar för ökade möjligheter till komplett icke-kirurgisk behandling för fler patienter, säger Per J Nilsson, adjungerad lektor vid gruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och en i gruppen av Principal Investigators för studien. Från institutionen har även Lennart K Blomqvist vid gruppen diagnostisk radiologi medverkat och från institutionen för onkologi-patologi har Tone Fokstuen medverkat.

Studieupplägget innebar att patienter med avancerad ändtarmscancer utan fjärrmetastaser identifierades med hjälp av magnetkameraundersökning. Patienter inkluderades från Sverige, Holland, Spanien och ytterligare fyra länder. Inklusion pågick mellan 2011 och 2016 och 1/3 av de totalt 920 patienterna kom från Sverige. Hälften randomiserades till konventionell preoperativ behandling med fem veckors strålbehandling och samtidig kemoterapi (”kemoradioterapi”) och den andra hälften erhöll den nya behandlingsmodellen med en veckas intensiv strålbehandling (5x5 Gy) följt av sex kurer kombinationskemoterapi före operation.

Studien har finansierats av Dutch Cancer Foundation, Swedish Cancer Society, Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, och Spanish Clinical Research Network.

Publikation

Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial Renu R Bahadoer, Esmée A Dijkstra, Boudewijn van Etten, Corrie A M Marijnen, Hein Putter, Elma Meershoek-Klein Kranenbarg, et al. The Lancet Oncology, Online December 07, 2020, doi: 10.1016/S1470-2045(20)30555-6