Publicerad: 2023-12-13 07:28 | Uppdaterad: 2024-02-13 08:25

Studenter tog initiativ till KI:s första Planetary Health Report Card – en rapport om planetär hälsa

Studenterna bakom PHCR-rapporten.
Studenterna bakom initiativet. Främre raden: Daniel Doyon, Judy Kool, Nikolaus Mezger, Patricia Grill, Niels Krämer. Bakre raden: Alexandra Elwertowska, Nino Tsouloukidse, Aurelia Ozora, Shweta Ghaisas. Bilder: Clara Kihlborg, Clara Brune, Viivi Sairanen Foto: Esther Wan.

Författarna bakom KI:s första Planetary Health Report Card (PHRC) är tolv studenter från KI:s olika utbildningsprogram . Engagemanget kommer från ett gemensamt intresse och en oro för miljö, klimat och planetär hälsa.

– Som framtidens hälso- och sjukvårdspersonal tycker vi att det är viktigt att jobba för en hållbarhetsagenda på vårt universitet. Vi i den här gruppen delar ett engagemang och en stark oro för miljötillståndet och den pågående klimatkrisen som påverkar vår hälsa, säger Nikolaus Mezger, KI-student och en av författarna till PHRC-rapporten. 

Utöver genomförandet av PHRC-rapporten var några av studenterna med och startade gruppen Students for Sustainable Development (SSD) på KI och drev 2021 kampanjen ”Vår hälsa brinner" som handlade om klimatförändringarnas hälsopåverkan. Båda grupperna vill främja förändring för hållbarhet i samhället, där ett av sätten är genomförandet av Planetary Health Report Card (PHRC).

Betyg och rekommendationer 

Genomförandet av rapporten leds av studentgrupper och syftet är att identifiera förbättringar och satsningar inom valda områden. 

Rapporten innehåller 51 punkter inom de fem områdena: 

 • Läroplaner inom läkarprogrammet
 • Tvärvetenskaplig forskning
 • Samhällskontakter och påverkansarbete
 • Stöd till studentledda initiativ 
 • Hållbarhet på campus

Studentgruppen granskade källor såsom KI:s webbsidor, nyhetsbrev och kursplaner för läkarprogrammet. De kontaktade även fakultetsmedlemmar, funktioner inom de olika områdena och medarbetare som ansvarar för hållbarhetsfrågor, för att få deras feedback. 

Varje utvalt område fick sedan ett betyg från A till E där A var det högsta och E det lägsta. Till varje betyg fanns en motivering och studenternas rekommendationer till förbättring inom respektive område. KI fick totalt C i betyg, vilket ligger i mitten på bedömningsskalan. De olika områdena har sedan fått mellan B+ och D. 

KI:s råd för miljö och hållbar utveckling 

– Det är både glädjande och viktigt att KI:s studenter är engagerade och pådrivande i olika frågor, inte minst den viktiga frågan om vår planets hälsa. Inom rådet för miljö och hållbar utveckling försöker vi kontinuerligt att fånga upp områden där KI kan göra skillnad. Rapporten är helt klart relevant för detta arbete. Under 2024 kommer vi bland annat att ta fram underlag kring tjänsteresor på KI, kommunikation gällande detta och fortsatt bistå i att integrera hållbar utveckling i utbildningsprogrammen, säger Karin Dahlman- Wright, ordförande i rådet för miljö och hållbar utveckling på KI.

Integrering av miljö och hållbarhetsfrågor i läroplanen för läkarprogrammet var ett av områdena som granskades i rapporten och där resultatet visade att integrering saknas på de tidiga terminerna. Något som nu ska införas i samband med att läkarprogrammet blir sexårigt. Karin Leander är lektor vid Institutet för miljömedicin och är en av flera som arbetat med integreringen. 

– De fastställda kursplanerna i det 6-åriga läkarprogrammet innefattar lärandemål som öppnar för integrering av miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen. Det finns till exempel mål om att kunna redogöra för hur miljörelaterade faktorer påverkar vår hälsa. Det finns en stor medvetenhet hos programledningen att detta innehåll är viktigt och man arbetar med att sprida medvetenheten och öka kunskapen hos lärarkollegiet inom detta stora område, säger Karin Leander som arbetar med införandet av miljö och hållbarhetsfrågor på läkarprogrammet.

Ett annat område som belystes i rapporten var hållbarhet vid KI:s campus och att KI i sin klimatstrategi har som mål att minska sitt koldioxidavtryck med 50 procent till 2030 och följa riktlinjer i linje med Parisavtalet. Men studentgruppen anser att fler skarpa åtgärder krävs för att nå målen. Gruppen föreslår i sina rekommendationer att fler obligatoriska och betydande åtgärder ska integreras i KI:s dagliga verksamhet.

– Vi anser att KI har tagit flera goda initiativ inom hållbarhet, allt från att anordna hållbarhetspris till stora konferenser och event om planetär hälsa. En analys av KI:s koldioxidavtryck har genomförts och KI:s råd för miljö och hållbar utveckling har lagt fram ett antal förslag för att göra campus mer hållbart. Men genomförandet av många initiativ är fortfarande pågående och många förslag är frivilliga. PHRC lyfter fram möjligheter att vidta systematiska åtgärder och vi tror starkt att med engagemang från medarbetare, studenter och ledning har KI chansen att bli världsledande inom planetär hälsa och hållbarhet, säger Nikolaus Mezger.

Delning av resultatet 

Programdirektor för läkarprogrammet har bidragit med underlag till rapporten och studenterna har presenterat resultatet för KI:s råd för miljö och hållbar utveckling, kommittén för forskning och programkommittén för läkarprogrammet. De blev också inbjudna att presentera den på en workshop om hållbar utveckling på KI:s lärardag 2023.

– Vi är oerhört tacksamma för allt intresse som visats av olika funktioner på KI och ser fram emot att fortsätta vårt konstruktiva samarbete när vi skriver PHRC för 2024, säger Nikolaus Mezger.

Om Planetary Health Report Card (PHRC) 

 • PHRC är ett mätbaserat verktyg för att utvärdera och förbättra innehållet i planetär hälsa (hälsa ur ett globalt perspektiv).
 • Initiativet kom från läkarstudenter vid University of California San Francisco(UCSF) 2019.
 • Rapporterna görs av studenter med stöd av mentorer inom det egna lärosätet. 
 • I rapporten identifieras möjligheter till förbättring som sedan delas med berörda delar i organisationen.
 • Resultatet publiceras i en årlig Earth Day-rapport, som hjälper till att spåra institutionella förändringar över tid. 
 • Användandet av PHRC har ökat snabbt och har nu utvärderat över 100 läkarprogram i 15 länder.