Publicerad: 2024-05-31 16:27 | Uppdaterad: 2024-06-03 19:45

Snabba kunskapsunderlag för beslutsfattande i hälsokriser övades i ny workshop

En stor grupp människor står i en trappa
Deltagare i workshopen Snabba kunskapsunderlag för beslutsfattande i hälsokriser 29 maj 2024 Foto: Åsa Svensson

Hur kan vi hjälpa beslutsfattare under hälsokriser, genom att ta fram snabba och användbara beslutsunderlag som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet? Med den frågan som utgångspunkt samlade Centrum för hälsokriser torsdagen den 29 maj ett nyfiket gäng deltagare i Aula Medica för en heldagsworkshop i att skapa kunskapsunderlag för beslutsfattande i hälsokriser.

Efter att Helena Nordenstedt, docent, expertkoordinator i hälsosystemsresiliens på Centrum för hälsokriser och ansvarig för workshopen, hälsat alla välkomna inleddes dagen med att föreståndaren för centrumet Johan von Schreeb delade med sig av sina erfarenheter av behovet av kunskapsunderlag när man arbetar i en hälsokris. Därefter berättade Maja Fjaestad, också hon expertkoordinator på centrumet och tidigare statssekretare, hur det är att som beslutsfattare sitta och ta emot kunskapsunderlag, vad är man betjänt av och hur de kan användas. Nina Viberg, forskare och projektsamordnare på institutionen för global folkhälsa och tidigare departementssekreterare, berättade mer om hur det är att som tjänsteman ta fram underlag och skriva policy briefs.

Centrum för hälsokriser arrangerade workshopen i samarbete med SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och KI:s universitetsbibliotek (KIB). Under förmiddagen föreläste de om snabba kunskapsunderlag, vikten av formulering av frågeställning, litteratursökning med begränsad tid, relevansgranskning, rapid reviews och framför allt för- och nackdelar, kanske ibland till och med risker, med olika tillvägagångssätt för att snabbt ta fram användbara kunskapsunderlag. 

Presentation för fiktiv beslutsfattare

Efter en gemensam lunch var det dags för deltagarna att omsätta förmiddagens nyvunna kunskaper i praktiken. Uppdelade i grupper utifrån kompetens och verksamhetsområde fick de ta sig ann ett fiktivt fall och tillsammans söka information och sätta ihop ett snabbt kunskapsunderlag. Därefter fick de beskriva hur de gått till väga för att lösa uppgiften, varpå SBU och KIB kom med ytterligare feedback och tips. Sist men inte minst fick de presentera sina kunskapsunderlag för en fiktiv beslutsfattare, som även avkrävde deltagarna korta, kärnfulla svar på en uppsjö frågor, allt för att skapa så mycket realism i övningen som bara möjligt. 

Workshopen är ett led i Centrum för hälsokrisers arbete att samla befintlig och bygga ny expertis inom hälsokriser, samt utveckla vägar och metoder att tillgängliggöra sakkunskap och kompetens. Syftet med den här första workshopen var att se hur konceptet att öva på tillvägagångssätt och format för att kunna arbeta evidensbaserat i hälsokriser fungerade. 

Konceptet utvecklas nu vidare

Jag har själv erfarenhet av att arbeta i hälsokriser, Ebolautbrott t ex, och vet hur det är när man behöver få in kunskap snabbt, men det samtidigt också saknas mycket kunskap. Jag har då själv upplevt att det saknats metoder för systematisk kunskapsinhämtning. Därför tycker jag det är extra motiverande att arbeta med att utveckla den här typen av övningar och utbildningar, berättar Helena Nordenstedt. 

Workshopen den 29 maj var den första i sitt slag och utifrån feedback från deltagarna kommer Centrum för hälsokriser, med Helena Nordenstedt i spetsen, fortsätta att utveckla konceptet. Kommande workshops, övningar eller liknande utbildningar kommer att annonseras ut via centrumets webbsida och nyhetsbrev

Har du frågor om konceptet eller vill veta mer om workshopen, kontakta gärna Helena Nordenstedt via mejl.

Kontakt

Helena Nordenstedt Senior Forskare