Publicerad: 2022-06-14 14:30 | Uppdaterad: 2022-06-14 14:30

Självvald inläggning viktigt komplement till psykiatrisk öppenvård

Decorativ bild
Foto: Getty Images.

Självvald inläggning som komplement till psykiatrisk öppenvård uppskattas av vårdpersonal och patienter och kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en ny avhandling vid Karolinska Institutet.

Självskadebeteende är ett stort problem i samhället, särskilt bland unga människor. Hälften av patienterna inom psykiatrin och cirka en tredjedel av Sveriges gymnasister har skadat sig själva minst en gång. Självskadebeteende förekommer bland annat hos patienter med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, och för dessa patienter finns en ny vårdform som kallas självvald inläggning.

Vårdformen ger patienterna själva möjligheten att lägga in sig inom psykiatrisk heldygnsvård. Inläggningen varar mellan 1–3 dygn och möjligheten kan nyttjas maximalt tre gånger per månad. Vårdformen introducerades 2015 i Stockholm som ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och där ansvarig forskare var Lena Flyckt, docent och psykiater och bihandledare till Joachim Eckerström som skrivit avhandlingen.

I dag har den spridit sig till 18 av 21 regioner i landet, dock med vissa variationer i arbetssätt och utformning. Centrum för psykiatriforskning fick 2019 uppdraget att utveckla en generisk modell för självvald inläggning inom Region Stockholm. Sveriges regering gav nyligen uppdraget till Socialstyrelsen att ta fram enhetliga rekommendationer för metoden nationellt.

Joachim Eckerström
Joachim Eckerström, doktorand vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

– Vårt fokus har varit att utveckla en intervention för att ge rätt vård i tid, för att förebygga att patienter kommer till vården först efter att ha gjort suicidförsök eller självskadat sig vilket kräver akutvård, säger Joachim Eckerström, som disputerar vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, den 17 juni under huvudhandledare och forskare Nitya Jayaram-Lindström.  

Uppskattas av patienter och personal

I avhandlingen visar Joachim Eckerström att både vårdpersonal och patienter med EIPS är positiva till självvald inläggning. Bland annat uppger personalen att vårdformen främjar relationen till patienterna medan patienterna själva rapporterar förhöjd livskvalitet.

– Självvald inläggning ger patienterna en möjlighet till time-out i en trygg miljö när deras vardag är svår att hantera på egen hand. Vi ser att självvald inläggning har en tydlig ångestlindrande effekt där ångestnivån hos patienter med EIPS har sjunkit från svår till måttlig efter inläggningen, och livskvaliteten har ökat markant, säger Joachim Eckerström.

En delstudie i avhandlingen visar även att vårdformen verkar minska behovet av heldygnsvård, men minskning var inte statistiskt signifikant och behöver utredas vidare.

Andelen personer diagnostiserade med EIPS i Sverige bedöms vara mellan 1–2 procent, där 75 procent av de drabbade är kvinnor. Dessa personer visar ett mönster av instabila relationer, kraftiga känslomässiga svängningar och en osäkerhet kring självbild och identitet. Cirka 70 procent av patienterna med EIPS har någon gång utfört ett suicidförsök. 

Interventionen självvald inläggning förutsätter att patienten har en vårdrelation med heldygnsvården från tidigare vårdtillfällen, och bygger på en överenskommelse mellan patienten och den psykiatriska öppen- och heldygnsvården. Patienterna uppmuntras till självständighet och flera har fortsatt både med studier och arbete under inläggningen. Avhandlingen visar att bland utmaningarna med vårdformen finns tillgången till vårdplatser inom den psykiatriska heldygnsvården samt kunskapsnivån hos vårdpersonalen. 

I Region Stockholm har den självvalda inläggningen även använts för patienter med psykos respektive ätstörning, och nu pågår en uppskalning av användningen till samtliga patienter inom den psykiatriska vården. Utvecklingen följs av forskare samtidigt som en hälsoekonomisk studie görs av användningen för patienter med EIPS. 

– Över tid kan vi komma att se en utveckling där antalet akutplatser kan minskas till förmån för dessa platser. I dag finns en missuppfattning om att den psykiatriska vården står och stampar men här har vi utvecklat en strukturerad vårdform som mycket konkret hjälper patienterna inom den psykiatriska heldygnsvården, säger Joachim Eckerström.

Doktorsavhandling

"Patient-initiated brief admission for emotional instability and self-harm." Joachim Eckerström, Karolinska Institutet, ISBN 978-91-8016-685-0