Publicerad: 2017-02-23 11:19 | Uppdaterad: 2017-02-23 23:25

Så vill forskare minska nackbesvär hos fallskärmshoppare

Photo: Dregcla/Wikimedia Commons

I en studie gjord av forskare vid sektionen för fysioterapi har fallskärmhoppares nacksmärtor uppmärksammats.

– Vi fann ett kraftigt initialt ryck från fallskärmen när den vecklas ut, och som drog hopparen snabbt bakåt med cirka 3G under en halv sekund, vilket kan liknas med en bil som frontalkrockar i ca 10 kilometer i timmen, säger Kristofer Gladh, försteförfattare till den vetenskapliga artikeln.

.. vad handlar peket om, och vad vet vi nu som vi inte visste tidigare?

Det har senaste åren uppmärksammats att fler fallskärmshoppare har ont i nacken jämfört med den generella populationen, och kopplar smärtan till fallskärmsöppningen, varvid en kraftig inbromsning sker från 220 km/h till 20 km/h under 3,5 sekund. För att närmre undersöka denna inbromsning i relation till människan har vi i en studie på 19 försökspersoner mätt och analyserat inbromsningar med hjälp av tredimensionell accelerometri och videoupptagning från 36 fallskärmsöppningar.
Vi fann ett kraftigt initialt ryck från fallskärmen som drog hopparen snabbt bakåt med ca 3G under en halvsekund. Vi misstänker att upprepade belastningar spelar stor roll för utvecklingen av nackbesvär över tid.

Vad kan det kunskapen ha för betydelse för falskärmshoppare?

Med resultaten som grund kan man utforma strategier för att sänka inbromsningen och ändra dess riktning till en som är mer skonsam för nacken, till exempel genom att sänka fallhastigheten och placera sig annorlunda i luften innan man löser ut fallskärmen, eller via rent materialtekniska justeringar av fallskärmen. När sådana strategier används av fallskärmshoppare kan det på sikt innebära att färre fallskärmshoppare drabbas av nackbesvär.

Vilka frågor går ni vidare med att studera härnäst?

Nästa steg blir att testa de förstnämnda förslagen till strategier. Vi planerar en studie (randomiserad kontrollerad) där vi låter en grupp försökspersoner hoppa fallskärm och utföra akrobatisk manöver i luften precis innan de löser ut fallskärmen, och med hjälp av accelerometri och videoupptagning undersöka huruvida detta kan sänka inbromsningen och ändra dess karaktär till det bättre för hopparen.

Publikationen

Decelerations of Parachute Opening Shock in Skydivers.
Gladh K, Lo Martire R, Äng B, Lindholm P, Nilsson J, Westman A
Aerosp Med Hum Perform 2017 Feb;88(2):121-127