Publicerad: 2020-02-17 12:55 | Uppdaterad: 2020-02-17 15:02

Så säkerställer KI en rättssäker antagning till tandläkarprogrammet via alternativt urval

Dentistry student examining a dummy, supervisor in background.
Tandläkarstudenter. Foto: Erik Cronberg

Ny urvalskommitté, bättre dokumentation av jävsfrågor och nya rutiner i urvalsprocessen är exempel på förändringar som just nu genomförs på Karolinska Institutet för att säkerställa att antagningen till tandläkarprogrammet via alternativt urval är rättssäker och transparent.

Utifrån den kritik som tidigare har riktats mot KI:s alternativa urval till tandläkarprogrammet har KI:s konsistorium (universitetsstyrelse) nu beslutat om en åtgärdsplan för att säkerställa att urvalsprocessen är rättssäker. Men förändringsarbetet är redan i full gång. Bland annat har KI:s kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tidigare beslutat att minska andelen platser på tandläkarprogrammet som tillsätts via alternativt urval från 50 till 32 procent inför antagning till läsåret 2020/2021.

– Antagningen via alternativt urval är viktig för tandläkarutbildningen, eftersom den ger oss motiverade studenter. Men samtidigt måste vi se till att allt går rätt till. Vi har tagit till oss av den kritik som framförts och arbetat hårt för att förbättra vår urvalsprocess, säger Mats Trulsson, prefekt på institutionen för odontologi.

Han har redan tidigare fattat beslut om att upplösa den tidigare urvalskommittén och att en ny kommitté ska utses. I den nya kommittén ska hälften av platserna utgöras av lärare från andra utbildningar på KI och ordförande ska vara en lärare från ett annat lärosäte. Mandattiden för den nya urvalskommittén är satt till ett år.

Precis som förut kallas alla sökande via alternativt urval till att delta i skrivprov i det första steget i processen. Där skriver de en uppsats och en levnadsbeskrivning. Men levnadsbeskrivningen kommer inte att läsas eller bedömas i steg ett. Den används bara som diskussionsunderlag vid en eventuell intervju. Eventuella namn i levnadsbeskrivningen har då maskats av en administratör. Detta stärker anonymiteten i urvalsprocessen och innebär att den sökandes motivation inte bedöms i första steget. I steg två kommer de som intervjuar att få tillgång till levnadsbeskrivningen och förnamn på den sökande. Urvalskommitténs ledamöter kommer även att genomgå en utbildning om jävsregler och lämna in en jävsdeklaration. Vidare kommer dokumentationen av jäv att stärkas.

De förändringar som beslutas av prefekt gäller endast nästa antagningsomgång. Detta beror på att institutionen för framtida antagningar vill invänta de eventuella förändringar som behöver göras efter den övergripande översynen av antagningsordning och universitetsgemensamma processer och rutiner som ska genomföras vid KI.

Åtgärdsplan för transparent och rättssäker antagning

De förändringar som redan genomförts är i linje med den åtgärdsplan som konsistoriet nu fattat beslut om och som innebär att KI ska

  • ta fram ett nytt styrdokument med universitetsgemensamma riktlinjer och rutiner för processen för antagning via alternativt urval
  • se över rekryteringsformer och mandattider för urvalskommittéerna
  • se över antagningsordningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid universitetet
  • se över riktlinjerna för jäv
  • införa obligatorisk deklaration av att ledamöterna i urvalskommittéerna har tagit del av regelverket för jäv
  • årligen fatta nytt beslut om alternativt urval ska användas till tandläkarprogrammet och i så fall också se över om urvalsprocessen ska justeras.