Publicerad: 2019-10-02 13:23 | Uppdaterad: 2019-10-04 12:20

Alternativt urval motverkar avhopp på tandläkarprogrammet

Studenter som inte följer programmets utbildningsplan i den takt som är utlagd är i dag vanligt och ökar på nästan alla utbildningar. Detta samhällsfenomen beror sannolikt på flera faktorer, bland annat på att studenter i dag i större utsträckning utnyttjar möjligheten till flexibilitet i val av studier. På Karolinska Institutets tandläkarprogram har vi sedan länge därför använt det alternativa urvalet för att öka programmets genomströmning och examinera fler tandläkare.

Det råder brist på tandläkare i nästan hela Sverige, enligt Socialstyrelsens rapport Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Karolinska Institutet är ett av fyra inhemska lärosäten med det viktiga uppdraget att förse landets tandvårdspatienter med nya tandläkare. En del i det uppdraget handlar om att anta studenter och se till att de når ända fram till examen.

Chans för motiverade sökande som annars inte skulle kommit in

Tandläkarprogrammet vid KI är en mycket eftertraktad utbildning. Varje år ansöker över 1 900 personer till programmets 90 platser, men trots ett överintag till första terminen examineras ungefär bara 80 tandläkare per år. Detta beror på att en del studenter hoppar av programmet exempelvis för att de kommer in på andra utbildningar, eller för att de av olika skäl inte kan fullfölja sina studier.

Studenter antas till tandläkarprogrammet via tre urvalsgrupper – betyg, högskoleprov och alternativt urval, även kallat TAPIL. Genom det alternativa urvalet, med 50 procent av platserna på programmet, skapas en ingång för sökande som inte har de gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprovet som oftast krävs för antagning. De får då en tredje chans till utbildning.

De som antas via TAPIL är mycket motiverade med kapacitet att klara av en krävande utbildning, vilket medför en hög genomströmning och färre avhopp.

Portrait from the clinic
Margareta Hultin, lärare på tandläkarprogrammet och ordförande i urvalskommittén. Foto: Jörgen Jönsson.

– En effekt av antagningsförfarandet som vi kan se i våra uppföljningar är att de som antagits i det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet överlag fullföljer utbildningen i högre grad än de som antagits i de andra urvalsgrupperna. Vi ser också att de klarar utbildningens krav på ett utmärkt sätt, säger Margareta Hultin, grundutbildningsansvarig vid institutionen för odontologi och ordförande i urvalskommittén. (Se gärna statistik nedan.)

Urval i två steg

Ansvar för genomförandet av TAPIL har kommittén för alternativt urval till tandläkarprogrammet på Institutionen för odontologi. Urvalskommittén består till störst del av erfarna lärare vid institutionen eller universitetstandvården samt studentrepresentanter.

Urvalsprocessen sker i två steg. Alla som anmält sig till TAPIL kallas till steg 1, för att skriva levnadsbeskrivning och uppsats. Levnadsbeskrivningen används för att bland annat bedöma den sökandes mognad, studieförmåga och målmedvetenhet. Uppsatsen används för att bedöma bland annat analytisk och språklig förmåga.

Samtliga levnadsbeskrivningar och uppsatser läses av två ledamöter (lärarrepresentanter) i urvalskommittén. Deras bedömning ligger till grund för den rangordning som beslutas av urvalskommittén och som är underlag för kallelse till steg 2.

I steg 2 intervjuas varje sökande av två ledamöter i urvalskommittén. Intervjuerna genomförs enskilt mellan en intervjuare och sökande. Levnadsbeskrivningen ligger till grund för intervjun. Under intervjuerna bedöms den sökande utifrån följande fyra huvudområden: motivation för utbildningen, kapacitet, social och kommunikativ förmåga och relevanta personliga egenskaper.

– Vi bedömer egenskaper som är viktiga för en utbildning och för ett yrke inom vård och omsorg, som till exempel empati, självkännedom samt social och kommunikativ förmåga, säger Margareta Hultin.

Intervjuarna sammanställer sedan sina bedömningar och efter gemensamma diskussioner i urvalskommittén ges ett sammanfattande meritvärde för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se.

Baksida med alternativt urval – jävsituationer kan uppstå

Urvalskommittén består av individer som gör bedömningar av de sökande. De har olika personliga kopplingar till andra kollegor inom tandvården eller andra lärosäten och kan även ha t.ex. familjerelationer till sökande. Därmed finns det alltid en risk för att jävsituationer kan uppstå.

KI:s riktlinjer om jäv är tydliga och syftar till att handläggning och beslut i ärenden är baserade på saklighet och opartiskhet. För att förebygga jäv ska medarbetare meddela omständigheter som kan utgöra jäv så att åtgärder kan vidtas. För alternativt urval kan detta betyda att en ledamot i urvalskommittén inte ska delta i beredning eller beslut i urvalsprocessen som en följd av jäv.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete med det alternativa urvalet

Urvalskommittén kvalitetssäkrar urvalsprocessen på ett flertal områden för att garantera att den sker på ett rättssäkert vis, det vill säga att den är förutsägbar och effektiv i stället för godtycklig:

  • I steg 1 är alla sökande anonyma för urvalskommittén.
  • Bedömningen av de sökande i de olika stegen görs av ledamöter med olika kön, erfarenhet och ålder vilket kan bidra till olika infallsvinklar i urvalet. Ytterligare en aspekt av bedömningen är att en student aldrig intervjuas av samma personer som läst dennes levnadsbeskrivning och uppsats.
  • Inför varje ny urvalsomgång genomför urvalskommittén kalibreringsövningar, där ett antal slumpvis valda tidigare sökandens levnadsbeskrivningar och uppsatser läses av samtliga i urvalskommittén. Resultatet och poängbedömningen diskuteras i förhållande till bedömningskriterier och ingående bedömningsområden.
  • Efter varje urvalsomgång genomförs en enkät där de sökande får ge sina synpunkter på hur processen har gått och eventuella förslag på förbättringar.

Eftersom tandläkarprogrammet måste ansöka om tillstånd från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att tillsätta 50 procent av platserna via alternativt urval, måste lärosätet vid denna ansökan redovisa en självvärdering och uppföljning av tidigare omgångar. En sådan ansökan gjordes senast under 2017 och UHR beslutade då att ge tillstånd som gäller från och med antagningen till höstterminen 2018 till och med antagningen till vårterminen 2021.

Internrevisionen på KI har även gjort granskat urvalskommitténs arbete under 2019. Där fann man inte några avvikelser i urvalsprocess eller rutiner. Däremot ansåg internrevisionen att dokumentationen kring institutionens hantering av potentiella jävssituationer kunde bli bättre, vilket urvalskommittén nu vidtagit åtgärder mot.

Statistik över genomströmning och prestation kopplat till de olika urvalsgrupperna (från 2017)

Genomströmning: den andel studenter som antingen följt sin kull från första till sista termin i ordinarie takt, har gjort ett avbrott, eller är registrerad på en lägre termin (på grund av t.ex. tidigare studieuppehåll).  För alla fem kullar från och med höstterminen 2012 till och med höstterminen 2016 (477 studenter) är det 87 % av TAPIL-studenterna som vårterminen 2017 var kvar i kullen på ordinarie termin, jämfört med 68 % för betygstudenter och 64 % för högskoleprov(HP)-studenter.

Prestationsgrad/poängproduktion: den andel poäng av möjliga maxpoäng som de studenter som följt sin kull i ordinarie takt har efter en viss avslutad termin. Den skiljer sig inte nämnvärt mellan TAPIL- och betygstudenter för vårterminen 2017 utan är i båda grupperna ca 94 %. Däremot presterar HP-studenter något sämre, ca 86 %.