Publicerad: 2018-09-26 10:21 | Uppdaterad: 2018-09-27 14:13

Riskprofilering kan bidra till effektivare hivprevention

Att män som har sex med män löper större risk att få hiv än andra är känt sedan hiv upptäcktes. Men nu visar en avhandling från Karolinska Institutet att det är en mindre grupp bland dem som står för det mesta av riskökningen. Resultaten har stor betydelse för det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige.

Män som har sex med män (MSM) drabbas i högre utsträckning av hiv än den övriga befolkningen och i gruppen ses nu även en ökning av andra sexuellt överförda infektioner såsom syfilis och gonorré. Mönstret är detsamma i stora delar av Västeuropa och Nordamerika. I sin forskning har Kristina Ingemarsdotter-Persson fokuserat på hur man kan urskilja olika grupper av MSM med olika riskprofiler och olika preventionsbehov för att bättre kunna rikta förebyggande insatser. De som har sex med många partner och en bredare sexuell praktik kan behöva mer och annorlunda insatser.

Nåbara för preventiva insatser

– Män som har sex med män, och i synnerhet de som tar större risker, är öppna och nåbara för preventiva insatser. Hälso- och sjukvården behöver utnyttja testtillfällen och andra kontakter för att nå dessa män med rätt budskap och erbjudanden, säger Kristina Ingemarsdotter-Persson, forskarstuderande vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Med både kvantitativa och kvalitativa metoder har hon undersökt hur svenska MSM ser på och hanterar sexuellt risktagande.

– Det visade sig att de som har ett högriskbeteende ofta har det både hemma och vid utlandsresa. De har också högre kunskap om hiv och sexuell hälsa än andra. Det var tydligt att sex för många av dem var viktigt, men lika tydligt var att de bryr sig om sin egen och andras hälsa.

Kan leva ett långt och friskt liv

De senaste åren har flera studier visat att den som har hiv och en effektiv läkemedelsbehandling med omätbara virusnivåer kan leva ett långt och friskt liv och dessutom inte är smittsam vid sexuella kontakter. Hivtestning med svar inom en halvtimme och förebyggande hivbehandling (PrEP, pre-exposure prophylaxis for HIV) har nu gjorts tillgängliga för svenska MSM.

– I dag är hiv att betrakta som en kronisk infektion snarare än en dödlig sjukdom. Min forskning visar tyvärr att oro för hiv och okunskap om de snabba framstegen inom hivforskningen fortfarande gör att en del är rädda för att testa sig, trots att konsekvenserna av ett positivt provsvar är helt annorlunda i dag än förr. Kunskapen om behandlingsframstegen behöver spridas. Allra viktigast är dock fortsatt att förebygga spridning av hiv, säger Kristina Ingemarsdotter-Persson.

Den 28 september 2018 försvarar Kristina Ingemarsdotter-Persson sin avhandling ”Relating to risk: sexual behaviour and risk perception among men who have sex with men” vid Karolinska Institutet.