Publicerad: 2024-06-17 14:15 | Uppdaterad: 2024-06-18 15:16

Rickard Sandberg invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Rickard Sandberg. Foto: Ulf Sirborn

KI-forskaren Rickard Sandberg har valts in som ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för medicinska vetenskaper. I sin forskning har han bland annat utvecklat nya metoder för att studera gener i enstaka celler.

Rickard Sandberg är professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet. Han forskar om de processer som reglerar människans arvsmassa och är en av pionjärerna inom utvecklingen av single cell RNA-sekvensering. 

Med de nya metoderna som han och andra utvecklat kan forskarna studera uttrycksnivån i enskilda celler och se vad som händer när gener slås av och på. Det sker på en helt annan detaljnivå än vad som var möjligt tidigare när man bara kunde undersöka större ansamlingar av celler. 

Viktig grundforskning

Fokus har varit att bättre förstå hur arvsmassan kontrollerar olika reglerprocesser, till exempel hur ofta och hur mycket RNA som transkriberas från varje gen, och även hur varianter av RNA-molekyler specificeras i kroppens olika celltyper. 

Det här är viktig grundforskning som kan öka förståelsen för olika sjukdomstillstånd och varför de uppkommer. 

Ett annat, och ganska nytt spår, för Rickard Sandbergs forskargrupp är att försöka se hur RNA-sekvensering på sikt kan utnyttjas inom sjukvård och klinisk forskning. Man vill bland annat utveckla billiga mätmetoder för att säkerställa vilken typ av tumör det handlar om vid cancer, hur en patient svarar på behandling eller hur en sjukdom fortskrider.