Publicerad: 2019-05-28 09:35 | Uppdaterad: 2019-05-28 15:14

Proteiner från luftvägar påverkar interaktioner mellan virus och immunceller

Nya resultat från ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att proteiner i biologiska vätskor fäster till och på olika sätt påverkar effekterna av vanliga virus, såsom Respiratoriskt syncytievirus (RSV) och Herpes simplex virus typ I (HSV-I). Dessa resultat indikerar en möjlighet att manipulera effekten av olika virus genom att rikta in sig på de proteiner som fäster på viruset yta, vilket kan leda till nya möjligheter för behandling.

Den nya forskningen visar att vissa extracellulära proteiner i biologiska vätskor från blod och luftvägar snabbt kan fästa och ackumuleras i ett skikt runt viruset, på ett sätt som påminner om vad som tidigare har observerats för syntetiska nanopartiklar. Det täckande skiktet av proteiner, benämnt ”viral protein-korona”, påverkar virusets effekter på immunceller. Studien visar att viruset tillsammans med protein-koronan från vätska som erhållits genom att skölja luftvägar  stimulerar immunceller mer effektivt än virus med protein-korona från blod. Forskarna fann också att virus såsom HSV-1 är kapabla att påskynda transformationen av  en del lösliga proteiner till de trådlika strukturer som utgör Amyloida plaque vid Alzheimers sjukdom; ett fynd som kan förse oss med nya möjligheter att förstå och behandla neurodegenerativa tillstånd.  Dessa resultat, presenterade i den välrenommerade tidskriften Nature Communications, påvisar nya molekylära mål för att motverka olika sjukdomsalstrande effekter av vanliga virus.

Virus-infektioner i luftvägar
Forskningsprojektet har letts av doktor Kariem Ezzat vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet, och har engagerat ett dussintal forskargrupper i Sverige och utomlands. Från Institutet för Miljömedicin, så har doktor Bettina Levänen och professor Anders Lindén, båda vid Enheten för Lung- och luftvägsforskning, varit engagerade i de delar av projektet som berör luftvägar.

- I vår forskargrupp är vi mycket glada för att vi har kunnat bidra till Dr. Ezzats nydanande studie. Dess potentiella betydelse för neurodegenerativa tillstånd är uppenbar men vårt huvudintresse gäller de tidigare okända mekanismer som kan påverka hur virusinfektioner drabbar luftvägar. Vi tror att påvisandet av dessa mekanismer kan bidra till en förbättrad förståelse av den ökade mottagligheten för virusinfektioner vid vanliga luftvägssjukdomar, såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi hoppas att kunna följa upp detta med nya studier.

Anders Lindén

Kontakt