Publicerad: 2013-01-17 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 12:37

Ökad risk för blodpropp vid IVF

En ny studie från Karolinska Institutet visar att kvinnor som blir gravida med hjälp av in vitro-fertilisering (IVF) – så kallad provrörsbefruktning – har en förhöjd risk att drabbas av blodpropp i blodkärl och lungor. Risken är högre för IVF-mammorna främst under de första tre månaderna av graviditeten jämfört med kvinnor som blir gravida på normalt sätt. Studien publiceras i vetenskapstidskriften BMJ.

– I absoluta tal är det inte så många kvinnor det är frågan om, men eftersom lungemboli kan få mycket allvarliga konsekvenser och i värsta fall leder döden är det här viktig kunskap. Behandlande läkare och barnmorskor bör fokusera på att identifiera kvinnor i riskzonen, säger Peter Henriksson, professor i internmedicin vid Karolinska Institutet och även överläkare vid Danderyds sjukhus.

Man vet sedan tidigare att gravida kvinnor generellt sett har en förhöjd risk att få blodproppar, genom att ansamlingar av koagulerat blod täpper till blodkärl i kroppen. Dessa ansamlingar kan också lossna och åka ut i blodomloppet, och kan då till slut fastna i lungorna. I den nu publicerade studien jämförde forskarna risken att drabbas av venös tromboembolism (lösa blodproppar) respektive lungemboli (blockerad artär i lungan) hos kvinnor som blivit gravida med IVF med kvinnor som blivit gravida på vanligt sätt. Kvinnorna i studien var i genomsnitt 33 år gamla och hade fått barn mellan åren 1990 och 2008. Av de kvinnor som ingick i studien hade 23 498 blivit gravida med IVF och 116 960 på vanligt sätt.

Andelen IVF-kvinnor som drabbades av venös tromboembolism var 4,2 på 1000 personer, jämför med 2,5 på 1000 personer av kvinnorna som blev gravid på vanligt sätt. Risken var särskilt hög under graviditetens första tre månader (1,5 respektive 0,3 på 1000 personer). Någon skillnad i risk före graviditeten eller upp till ett år efter förlossningen kunde dock inte ses mellan grupperna.

Forskarna identifierade också 19 kvinnor i IVF-gruppen som drabbats av lungemboli och 70 kvinnor i gruppen vanliga graviditer. I proportion till samtliga deltagare motsvarar det 0,08 procent av IVF-kvinnorna och 0,05 procent vanliga graviditeter. Risken att drabbas av lungemboli var alltså högre hos IVF-kvinnorna än vid normal graviditet. Riskökningen kunde ses under hela graviditeten, men var tydligast under de första tre månaderna. Under denna första tredjedel av graviditeten var ökningen sjufaldig jämfört med naturlig graviditet. Resultaten kvarstod efter statistisk justering för moderns ålder, tid på året för förlossningen, vikt, rökning, härkomst, familjesituation och utbildningsnivå. I absoluta tal var riskökningen dock låg för lungemboli vid IVF, med 2-3 fall ytterligare per 10 000 kvinnor jämfört med kvinnor med naturlig graviditet.

Man räknar med att ungefär fem miljoner barn har blivit till med hjälp av IVF världen över. Den aktuella studien har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet och så kallade ALF-medel genom avtal mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Publikation

Incidence of pulmonary and venous thromboembolism in pregnancies after in vitro fertilisation: cross sectional study.
Henriksson P, Westerlund E, Wallén H, Brandt L, Hovatta O, Ekbom A
BMJ 2013 Jan;346():e8632