Publicerad: 2012-02-23 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 16:36

Ökad risk för autism i vissa invandrargrupper

En stor registerstudie från Karolinska Institutet visar att vissa grupper invandrarbarn födda i Sverige har en ökad risk att för lågfungerande autism. Studien omfattar alla barn i Stockholms län under perioden 2001-2007 och resultatet talar enligt forskarna för att autism inte skulle vara alltigenom ärftligt, något som man tidigare antagit.

– Det här är anmärkningsvärda fynd, där vi ser starka samband mellan en viss typ av autism och tidpunkten för mammans immigration till Sverige. Studien är viktig då den visar att autism inte enbart styrs av genetiska orsaker utan pekar på betydelsen av omgivningsfaktorer, säger Cecilia Magnusson, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

Studien som nu publiceras i vetenskapstidskriften British Journal of Psychiatry visar att barn vars föräldrar invandrat från Afrika speciellt, men också från södra Asien och Latinamerika, har ökad risk för autism med inlärningsproblem. Sambandet kunde inte förklaras med förlossningskomplikationer utan varierade med tidpunkten för migration. Barn vars mödrar migrerat strax innan eller under graviditeten hade högst risk.

– Vi kan just nu bara spekulera om orsakerna, men vårt antagande är att omgivningsfaktorer som verkar under fosterlivet, som exempelvis stress, nya matvanor och infektioner, kan leda till utvecklingen av autism med inlärningsstörningar, säger Cecilia Magnusson.

Samtidigt visar resultaten att barn som själva var födda utomlands snarare hade lägre förekomst av autism med inlärningsstörningar, jämfört med barn till svenskfödda föräldrar. Även att autism utan inlärningssvårigheter, oftast Aspergers syndrom, var mindre vanligt hos barn till utlandsfödda oberoende av när modern kommit till Sverige. Enligt forskarna kan orsaken till den lägre siffran dock vara att utlandsfödda föräldrar är mindre benägna att söka psykiatrisk vård för sina barn jämfört med svenskfödda föräldrar.

– Överlag vet vi alldeles för lite om autism, men vi kommer att fortsätta att samla in information för att ta reda på mer om möjliga orsaker till autism. Vi vet att förekomsten av autismspektrumtillstånd ökar kraftigt i höginkomstländer, troligen främst för att diagnoskriterier ändrats men utan att en sann ökning kan uteslutas, säger Cecilia Magnusson.

Av alla barn i Stockholms län under perioden 2001 2007 hade cirka 5000 diagnosticerats med autism enligt olika vårdregister. Totalt ingick 589114 barn i studien.

Publikation

Migration and autism spectrum disorder: population-based study.
Magnusson C, Rai D, Goodman A, Lundberg M, Idring S, Svensson A, et al
Br J Psychiatry 2012 Aug;201():109-15