Publicerad: 2020-05-29 12:34 | Uppdaterad: 2020-06-02 18:18

Ökad implementeringskapacitet inom hälso- och välfärdsorganisationer i fokus för anslag från Forte

Porträtt av forskare som deltar i implementeringsprojekt KI/Region Stockholm
Anna Bergström, Hanna Augustsson, Henna Hasson, Leif Eriksson. Foto: Mattias Lindbäck, Anna Molander, privat

Hallå där Anna Bergström! Forskningsprojektet "Att bygga kapacitet för implementering inom hälso- och välfärdsorganisationer – en longitudinell utvärdering av ett metodstöd i implementering för arbetsgrupper" är ett av de 14 projekt som beviljats medel från Forte. Kan du berätta lite mer om projektet du ska driva?

– Bakgrunden till det planerade projektet är att chefer och personal kontinuerligt måste implementera nya evidensbaserade metoder och riktlinjer för att säkerställa tillhandahållande av hälso- och välfärdstjänster av hög kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet, förklarar Anna Bergström, forskare på Medical Management Centrum (MMC) vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

– Trots detta vet vi att chefer och personal ofta har en begränsad utbildning i, och tillgång till stöd i frågor om implementering.

Projektet syftar till att undersöka hur implementeringskapacitet kan byggas inom hälso- och välfärd i Region Stockholms verksamheter genom att utvärdera utbildning i evidensbaserad implementering. Building Implementation Capacity (BIC) interventionen bygger på det teoretiska ramverket Behaviour Change Wheel och betraktar implementering som en fråga om beteendeförändring.

Hur kommer ni att gå tillväga?

– Projektet kommer att omfatta studier av arbetsgrupper, bestående av chefer och personal från hälso- och välfärdsorganisationer som genom interventionen kommer ges färdigheter i att tillämpa en systematisk implementeringsmodell. En longitudinell utvärdering med kvantitativa och kvalitativa ansatser kommer att tillämpas för att utforska i vilken utsträckning interventionen resulterar i ökad kunskap och färdigheter, framgångsrik implementering samt i vilken utsträckning arbetsgruppens och organisationernas implementeringskapacitet utvecklas och vidmakthålls.

Vad gör detta projekt unikt?

– Det unika med detta projekt är dess fokus på att både studera implementeringen av en specifik metod eller riktlinje samt att utvärdera implementeringskapaciteten i deltagande organisationer. Därmed syftar projektet till att bidra till förståelsen av hur en hållbar implementeringskapacitet kan åstadkommas inom hälso- och välfärdsorganisationer och därmed bidra till att uppfylla Kunskapsstyrningsinitiativets mål.

Vilken patientgrupp kommer gagnas av forskningen och hur?

– Projektet syftar till att öka implementeringen av evidensbaserade insatser till olika typer av patientgrupper samt till andra målgrupper i befolkningen, t ex barn i förskola, genom att öka ingående verksamheters kapacitet att implementera nya evidensbaserade metoder och riktlinjer.

Vem är ni som genomför studien?

– Projektet bedrivs av mig (Anna Bergström), Hanna Augustsson, Henna Hasson samt Leif Eriksson och är ett samarbete mellan forskargruppen PROCOME på LIME, Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.

Projektet har beviljats medel från Forte:s riktade utlysning för implementeringsforskning för att undersöka hur kapacitet för implementering inom verksamheter i Region Stockholm kan byggas i syfte att bättre kunna omsätta ny kunskap i praktik.

Kontakt

Anna Bergström Anknuten till Forskning