Publicerad: 2018-11-27 14:55 | Uppdaterad: 2019-05-23 10:37

Nytt samverkansanslag på KI delas ut till åtta projekt

Åtta projekt vid Karolinska Institutet tilldelas ett nyskapat samverkansanslag kallat KI Engagement Grant. Syftet är att lyfta fram forskning och ny kunskap med direkt betydelse för det omgivande samhället. Anslagen ingår i en intern satsning på samverkansfrågor, som stöds av KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Forskning bedöms allt mer, av finansiärer och beslutsfattare, inte enbart på vetenskapliga meriter utan också på sin potential att påverka det omgivande samhället. Akademisk forskning är gynnsam för samhället genom att ny kunskap skapas, men för att denna nya kunskap fullt ut ska kunna utnyttjas av samhället och ge ”ringar på vattnet” krävs oftast att forskare aktivt samverkar med aktörer utanför universitetsvärlden.

För att skapa incitament för sådan samverkan har Grants Office instiftat ett särskilt samverkansanslag, KI Engegament Grant, som finansieras med statliga medel avsedda för samverkansfrågor vid svenska universitet. De åtta mottagarna av 2018 års KI Engagement Grant – de första någonsin – utsågs i somras och får upp till 200 000 kronor per projekt (total budget är 1,2 miljoner kronor). Nästa utlysning inom ramen för denna samverkanssatsning kommer till våren 2019.

Läs mer om satsningen på KI:s medarbetarportal

De åtta projekten 2018:

Karin Vikström, Pernilla Lagergren och Kalle Mälberg, foto: MMK/KI.Forskare: Pernilla Lagergren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Projekt: En temadag om cancer i matstrupen för patienter och andra berörda

Sammanfattning: Anslaget ska användas för att arrangera en dag med seminarier, föreläsningar och diskussioner för patienter som har behandlats för matstrupscancer, deras anhöriga, klinisk personal och forskare inom området. Denna temadag om matstrupscancr kommer att äga rum i Stockholm våren 2019. Programmet för dagen kommer att bestämmas av patienter och forskare tillsammans och syftet är att förbättra informationsutbyte och skapa förutsättningar för nätverkande mellan berörda parter.

 

Ulrica von Thiele Schwarz, foto: Johanna Wulff.Forskare:Ulrica von Thiele Schwarz, institutionen för lärande, information, management och etik.

Projekt: Hitta bättre sätt att få ut evidensbaserade metoder i praktisk användning: en gemensamt utvecklad verktygslåda.

Sammanfattning: Det finns ett stort glapp mellan vad som är känt från forskningen och den praktiska verkligheten inom vård och omsorg. Det är ofta en stor utmaning för vårdpersonal att översätta vetenskapliga resultat så att de är användbara i den kliniska vardagen. För att stötta denna process har forskarna bakom det aktuella projektet skrivit boken Användbar evidens. Tillsammans med personal inom vård och omsorg ska forskarna skapa en praktisk verktygslåda som kan användas för att få tillstånd en mer strukturerad beslutsprocess när det gäller användningen av nya evidensbaserade interventioner. På det sättet hoppas forskarna kunna bidra till att forskningen blir mer tillgänglig och användbar för det omgivande samhället.

 

Zarina Nahar Kabir, foto Annika Karlsson/NVS.Forskare: Zarina Nahar Kabir, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Projekt: Engagera sjuksköterskor och anhörigvårdare till personer med demens i utvecklingen en stresslindrande mobilapp

Sammanfattning: Syftet med det här projektet är att undersöka möjligheten att utveckla en mobilapp som ska kunna användas för att minska stress och psykisk ohälsa hos vårdgivare till personer med demens. Projektet kallat Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC) ska i dialog med demenssköterskor och anhörigvårdare till personer med demens utveckla innehåll och funktioner och ta reda på vad användarna skulle vänta sig av en sådan app.

 

Christoph Nowak, foto: privat.Forskare: Christoph Nowak, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Projekt: Att engagera unga människor i ämnet demensepidemiologi genom populära ”influencers” i sociala medier.

Sammanfattning: Kardiovaskulära och metabola sjukdomar, som exempelvis hjärtattack och typ 2-diabetes, utvecklas ofta mot bakgrund av riskfaktorer som går att förebygga många år tillbaka i tiden. Den epidemiologiska forskningen försöker identifiera dessa riskfaktorer och utveckla sätt att hindra att sjukdomarna uppstår. Aktiv dialog med en ung publik är då viktigt av många orsaker, till exempel för att tidigt skapa medvetenhet om riskfaktorer och förutsättningar för fortsatt forskning. Traditionella medier har ofta svårt att engagera unga människor, medan däremot profiler i sociala medier når en enorm publik i grupperna under 30 år i Sverige. I det här projektet ska KI-forskaren Christoph Nowak producera ett antal videofilmer tillsammans med minst en etablerad profil inom sociala medier, en så kallad influencer, för att på ett enkelt sätt förklara sina egna forskningsresultat, varför de har betydelse för unga människor och hur de själva kan bli forskare. Christoph Nowak kommer också att samtala med publiken via chatt och inläggskommentarer.

 

Max Kleijberg, foto: Anna Forsberg.Forskare: Max Kleijberg, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics

Projekt: En verktygslåda för Studio DöBra

Sammanfattning:DöBra Ateljé har som mål att skapa en mötesplats för och stimulera samtal om döende, död och förlust mellan barn och äldre personer. Som stöd för dessa samtal används olika konstformer – verktyg som utvecklas i samverkan med konstnärsorganisationer, aktivitetscentrum för gamla och barnverksamheter. Verktygen utgör en del av Max Kleijbergs doktorsavhandling inom ramen för forskningsprogrammet DöBra. Med hjälp av KI Engegement Grant ska Max Kleijbergs nu utveckla en verktygslåda för DöBra Ateljé tillsammans med berörda parter. Syftet är bland annat att föra vidare konceptet så att även andra kan använda sig av det.

 

Lena Wettergren, foto: Hedda  Wettergren. Forskare: Lena Wettergren, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Projekt: Att bygga brukarsamverkan inom projektet Fex-Can; fertilitet och sexualitet efter cancer.

Sammanfattning: En viktig del av forskningsprogrammet Fex-Can är ett långvarigt samarbetsprojekt med patienter som bidrar till forskningen, så kallad brukarsamverkan. Forskare och patienter har träffats regelbundet under fyra års tid för att diskutera utvecklingen av ett webbaserat verktyg för information och psykosocialt stöd, som nu testas i en randomiserad kontrollerad studie. KI Engagement Grant kommer användas för att utvärdera denna pågående samverkan genom intervjuer med forskare och patientpartners. Detta i syfte att identifiera det bästa sättet att behålla ett långvarigt engagemang. Det nu finansierade projektet ska också hitta sätt att långvarigt engagera en ny samverkansgrupp: sjuksköterskor och läkare inom cancervården.

 

Anders Sönnerborg, foto: Christina Sandström/Labmed.Forskare: Anders Sönnerborg, institutionen för medicin, Huddinge

Projekt: Sätt att arbeta med en integrerad och patientcentrerad långtidsvård av personer som lever med hiv

Sammanfattning: Sverige är det första landet världen som uppnått UNAIDS/WHO:s så kallade 90-90-90-mål för hivvården. Med stöd från KI Engagement Grant ska forskarna nu sprida information om sina erfarenheter och inspirera till förbättringsarbete på den europeiska arenan. En viktig del i projektet har varit att samla en arbetsgrupp, bestående av läkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hivvård, akademiska forskare och representanter för patientorganisationen Hiv Sverige. Arbetsgruppen har sammanställt en rapport som analyserar och beskriver hur just Sverige nådde fram till denna framgångsrika hivvård och hur vi nu kan gå vidare för att möta nya utmaningar. Rapporten presenteras för EU-parlamentet vid en särskild session den 27 november 2018.

 

Agneta Richter Dahlfors och Ferdinand Choong, foto: Bildmakarna.Forskare: Agneta Richter Dahlfors och Ferdinand Choong, institutionen för neurovetenskap

Projekt: Konst och gastronomi för ut forskningen i samhället

Sammanfattning: Syftet med projektet är att skapa en plattform för tvåvägsutbyte mellan forskare och allmänheten genom konst och gastronomi. Agneta Richter Dahlfors forskargrupp vid Swedish Medical Nanoscience Center har utvecklat en ny bildteknik kallad optotracing som avslöjar kolhydraterna i växtvävnader i slående, färgstarka bilder. Målet med detta samverkansprojekt är presentera forskningen för allmänheten genom att arrangera en konstutställning på temat molekylär gastronomi. Tanken är att forskarna presenterar sina vetenskapliga bilder av kolhydraterna i ätbara växter, medan kända kockar talar om det nya medvetna köket – ett koncept för hållbar, växtbaserad kosthållning som ligger i tiden. KI Engagement Grant ger forskarna möjlighet att komma igång med projektet; att ta fram en bildportfölj, bjuda in till workshops med representanter för utvalda kommunikationskanaler för att diskutera bildval och liknande förfiningsarbete med målet att utställningen ska bli verklighet.