Publicerad: 2017-02-10 09:25 | Uppdaterad: 2017-02-10 10:02

Ny metod minskar biverkningar efter kirurgi för ändtarmscancer

En ny studie från Karolinska Institutet visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology.

Ändtarmscancer drabbar omkring 2 000 män och kvinnor i Sverige årligen. Sedan början av 1990-talet har strålbehandling innan kirurgi successivt införts. Det har lett till att prognosen för patienter med ändtarmscancer kontinuerligt förbättrats och risken för lokala återfall har minskat kraftigt.

Anna Martling– Vi visade redan under 1990-talet att strålbehandling innan kirurgi minskar risken för lokala återfall med över 50 procent för patienterna med ändtarmscancer. De resultaten ledde fram till att strålbehandling idag rekommenderas till många patienter med ändtarmscancer, säger Anna Martling, överläkare och professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, som lett den aktuella studien.

Strålbehandlingen kan dock ge upphov till biverkningar och den optimala strålningsmetodiken och tidpunkten för kirurgi efter strålbehandling har varit kontroversiell.

Lottades till tre olika behandlingsarmar

Studien som nu presenteras i The Lancet Oncology bygger på teorin att biverkningarna från behandling av ändtarmscancer kan minskas genom att ge strålning med flera lägre doser under längre tid alternativt att vänta med kirurgi en längre tid efter strålbehandlingen. Dessa hypoteser har nu studerats genom att patienter med ändtarmscancer lottades till tre olika behandlingsarmar:

  • Standardbehandling, det vill säga korttidsstrålning (5x5 Gy) med direkt kirurgi inom en vecka.
  • Fördröjd kirurgi med korttidsstrålning (5x5 Gy) följt av kirurgi efter 4-8 veckor.
  • Fördröjd kirurgi med långtidsstrålning (25x2 Gy) följt av kirurgi efter 4-8 veckor.

Resultaten från studien visar att patienter med fördröjd kirurgi har färre komplikationer men med lika goda onkologiska resultat. Vidare visade studien att det inte gör någon skillnad att ge långtidsstrålning jämfört korttidsstrålning förutom att den förra förlänger behandlingstiden avsevärt.

Förbättrade behandlingsstrategier

– Studiens resultat kommer leda till förbättrade behandlingsstrategier, minskat antal komplikationer med bibehållet lågt antalet lokala återfall samt förbättrad överlevnad för patienter med ändtarmscancer. Resultaten kan omedelbart föras in i klinisk praktik och kommer att leda till stor patientnytta, säger Anna Martling.

I studien deltog 18 svenska sjukhus och forskningen som finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerföreningen i Stockholm samt det regionala ALF-avtalet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Även forskare vid universiteten i Lund, Uppsala och Linköping bidrog till arbetet med studien.

Publikation

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial
Johan Erlandsson, Torbjörn Holm, David Pettersson, Åke Berglund, Björn Cedermark, Calin Radu, Hemming Johansson, Mikael Machado, Fredrik Hjern, Olof Hallböök, Ingvar Syk, Bengt Glimelius, Anna Martling
The Lancet Oncology, online 9 February 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30086-4