Publicerad: 2018-02-05 16:25 | Uppdaterad: 2018-02-05 16:29

Ny bok om fysioterapi vid livets slutskede

Hallå där Erika Franzén, forskare vid sektionen för fysioterapi och vetenskaplig redaktör för boken ”Fysioterapi i palliativ vård”. Varför började ni skriva på den här boken?

Det var förlaget Studentlitteratur som ställde frågan om vi kunde skriva en bok om palliativ fysioterapi. De hade sett ”Sjukgymnastik i palliativ vård - en klinisk handbok” som gavs ut 2009. Eller kunde vi översätta den första boken på engelska inom området fysioterapi och palliativ vård som utkom 2013? Den passar inte så bra för svenska förhållanden så vi ville istället anta utmaningen att skriva den första svenska boken om fysioterapi i palliativ vård.

Varför är fysioterapi viktigt i livets slutskede?

Fysioterapeuten kan bidra till att höja patienters livskvalité även i palliativ vård med kroppen som vårt specifika kunskapsområde och med våra icke-invasiva symtomlindrande åtgärder. Vi kan hjälpa patienter i olika palliativa faser med att bibehålla funktioner så långt det är möjligt, bidra till aktivitet och att lindra smärta och andra symtom.

Vilka förhoppningar har ni med boken?

Det finns ett stort behov av en bok om fysioterapi för patienter som vårdas i ett palliativt sjukdomsskede. Dessa patienter vårdas på olika vårdnivåer och finns i primärvården, och slutenvården, de finns på vård- och omsorgsboenden men även i det egna hemma. Med boken vill vi visa att fysioterapeuter kan utgöra en positiv kraft för denna patientgrupp och visa på möjligheter och att inte bara se begränsningar.

Förhoppningen är också att kroppen och behovet av rörelse ska komma i fokus. Vi har alla behov av rörelse - som förstås tar sig olika uttryck under olika delar av livet. Det är olika om man är gammal eller ung, frisk eller i olika stadier av svår och livshotande sjukdom. Rörelse i livets slutskede glöms ofta bort. Det hoppas vi ändra på och att inte bara fysioterapeuterna ska inse det utan även andra i teamet ska förstå patientens behov av rörelse.

Det finns mycket lite undervisning i ämnet palliativ vård på de olika lärosätena runt om i landet – och det fanns ju tidigare heller inte någon lärobok i ämnet. Därför hoppas vi att kunna fylla ett tomrum och att undervisning inom området kommer igång. Det är så många fysioterapeuter som möter svårt sjuka och döende patienter och med ökad kunskap går det att göra stor nytta genom att bidra till patienternas symtomlindring och förbättra deras och de närståendes livskvalitet.

Vem vänder sig boken till?

Vi hoppas nå alla fysioterapeuter som möter patienter med palliativa vårdbehov oavsett var patienterna vårdas och vi hoppas genom boken kunna inspirera fysioterapeuter att våga möta dessa patienter. I boken finns förslag och tips på hur patienterna kan mötas, bemötas och behandlas. Även andra professioner och patienter kan se vad vi kan göra i palliativ vård.

Vilka roller har ni tre haft i arbetet med den?

Ammis Lübcke har skrivit merparten av texten och Sylvia Sauter har varit huvudredaktör medan jag har varit den vetenskapliga redaktören.