Publicerad: 2021-01-08 11:36 | Uppdaterad: 2021-01-08 14:08

Ny avhandling utvärderar automatisk urinmätare hos postoperativa patienter

Martin Slettengren vid forskargruppen Thoraxanestesi och intensivvård, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Evaluation of an automatic urinometer including use of silicone oil to decrease biofilm formation due to proteinuria, hemoglobinuria and bacterial growth" den 14 januari 2021. Huvudhandledare är Jan van der Linden.

Martin Slettengren
Martin Slettengren

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om olika aspekter kring en relativt ny automatisk urinmätare. Denna urinmätare mäter med hjälp av kapacitans kontinuerligt patienters diures och kopplas till en vanlig urinkateter.

I avhandlingen har vi jämfört den automatiska urinmätaren med en traditionell manuell urinmätare genom att använda en mätcylinder för kontrollmätning. Detta har vi genomfört hos postoperativa vuxna thoraxkirurgiska patienter, samt hos barnpatienter på barnintensiven (studie 1 och 2). Vidare har vi studerat om silikonolja som finns inuti urinmätaren kan minska mängden av mikrobiell biofilm som med tiden belägger plastytan bakom vilken kapacitansmätningen äger rum (studie 3). Slutligen har vi undersökt om silikonolja även kan minska mängden biofilmbeläggning av albumin och fritt hemoglobin (studie 4). 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Den automatiska urinmätaren har bättre (studie 1) eller samma (studie 2) mätnoggrannhet som den manuella urinmätaren, men den är mer uppskattad av personalen vad gäller tex hanterbarhet och användarvänlighet. Dessutom medför användandet av den automatiska urinmätaren en tydlig tidsbesparing för personalen och den mäter alltid timdiuresen korrekt. Silikonoljan som används i urinmätaren minskar signifikant mängden mikrobiell biofilm in vitro hos vanliga uropatogena bakterier inkl. resistenta stammar samt Candida albicans. Slutligen minskar silikonoljan även mängden av biofilmbeläggning från albumin och fritt hemoglobin.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Att mäta patienternas diures är viktigt för att räkna ut vätskebalansen och tidigt upptäcka en uppseglande njursvikt. Den automatiska urinmätaren har flera fördelar, såsom förbättrad ergonomi, möjlighet till trender/kurvor/prediktion, tidsbesparing och mätning vid rätt tidpunkt som kan komma till nytta både inom intensivvården, operationsverksamhet och inte minst på en vanlig vårdavdelning där låg bemanning ofta gör det svårt för personalen att mäta timdiuresen hos patienter. Ett första steg till att introducera en ny mätapparat kliniskt är att visa att den fungerar och mäter korrekt, vilket vi har gjort i denna avhandling.

Den andra delen av avhandlingen som rör silikonoljans effekt på biofilm är viktig eftersom det möjliggör för urinmätaren att fungera under en längre tidsperiod hos patienter med urinvägsinfektion, albuminuri och fritt hemoglobin. Särskilt albuminuri och fri hemoglobinuri är vanligt förekommande postoperativt hos thoraxkirurgiska patienter. Vidare studier får utröna huruvida den automatiska urinmätaren som inkluderar silikonolja kan minska förekomsten av uppåtstigande urinvägsinfektioner. Slutligen kan spekuleras i om urinmätarens detektion av albuminuri eller fri hemoglobinuri kan användas kliniskt som ett mycket tidigt tecken på uppseglande njurskada alternativt för insättning av njurskyddande behandling.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag ser framför mig fortsatt fokus på det kliniska arbetet som narkosläkare på thoraxanestesin men skulle gärna vilja fortsätta att parallellt bedriva kliniska studier som kan komma våra patienter till nytta.

Disputation

Torsdagen den 14 januari 2021 kl 13:30, Torsten Gordh Auditorium, följ gärna disputationen online via zoom https://ki-se.zoom.us/j/66174030955 

Avhandling

Evaluation of an automatic urinometer including use of silicone oil to decrease biofilm formation due to proteinuria, hemoglobinuria and bacterial growth

Kontakt

Martin Slettengren Anknuten till Forskning