Publicerad: 2024-06-25 09:35 | Uppdaterad: 2024-06-25 09:35

Doktorand vid CLINTEC får stipendium från Stiftelsen Guldbyxan

Oscar Lapidus
Oscar Lapidus, doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Foto: Privat

Ulla och Stanley Sandins stiftelse Guldbyxan har som syfte att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom medicin och omvårdnad, i första hand av klinisk betydelse. Som sökande välkomnas primärt doktorander och nyetablerade forskare, men i särskilda fall kan även andra projekt stödjas.

Oscar Lapidus, doktorand på enheten för anestesi och intensivvård har fått ett stipendium från stiftelsen på 100 000 kronor för att arbeta med sin avhandling “Trauma team activation and triage of severely injured patients at non-trauma center hospitals”.

Gratulationer till dig Oscar, vad betyder det för dig att få detta stipendium?

– Tack vare stipendiet får jag i sommar tid att att ägna mig åt att skriva ramberättelsen för avhandlingen och fortsätta arbetet med att analysera data från akutsjukhusen i Region Stockholm, berättar Oscar Lapidus

Utöver stipendium på 100 000 kr får Oscar även ett konstverk ‘Guldbyxan’ skapat av Stanley Sandin.

Mer om doktorandprojektet “Trauma team activation and triage of severely injured patients at non-trauma center hospitals”.

Tidig identifiering av svårt skadade patienter är viktigt för att minska onödigt lidande och död till följd av skador orsakat av yttre våld. När en misstänkt svårt skadad patient är på väg till sjukhus aktiveras ett traumalarm på akutmottagningen för att samla högsta möjliga kompetens till akutrummet och effektivisera omhändertagandet.

I Sverige finns sedan 2017 nationella riktlinjer för när traumalarm ska aktiveras för att standardisera omhändertagande av svårt skadade patienter, som används i hela landet. Trots detta tyder våra preliminära resultat på att många svårt skadade patienter inte omhändertas som traumalarm och att undertriage oproportionerligt drabbar äldre patienter eftersom skademekanismen uppfattas som förhållandevis lindrig.

– Inom ramen för mitt doktorandprojekt undersöker vi träffsäkerhet i triagering av svårt skadade traumapatienter på samtliga akutsjukhus i Region Stockholm och kartlägger följsamhet till de nationella traumalarmskriterierna; vi genomför också en omfattande validering av de nationella riktlinjerna som utvärderar kriteriernas förmåga att identifiera svårt skadade patienter med särskilt fokus på äldre traumapatienter. Sista delarbetet i avhandlingen utforskar alternativa metoder för triagering med hjälp av artificiell intelligens, säger Oscar Lapidus. 

Projektets mål är att i samråd med Löf - Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag ta fram ett förslag på justering av de nationella riktlinjerna och utveckla en prototyp på AI-baserat beslutsstöd som kan användas kliniskt för triagering av traumapatienter.