Publicerad: 2024-05-27 08:50 | Uppdaterad: 2024-06-03 15:42

Ny avhandling uppmuntrar tidigare utskrivningar efter kateterablation av förmaksflimmer

Astrid Paul Nordin från avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Catheter ablation of atrial fibrillation - methods for improving outcome", den 31 maj, 2024. Huvudhandledare är Nikola Drca (MedH).

Astrid Paul Nordin
Astrid Paul Nordin.

Vad handlar din avhandling om? 

Min avhandling handlar om kateterablation av förmaksflimmer och innefattar en utvärdering av om det är patientsäkert att skriva ut patienter samma dag som ablationen är utförd. I avhandlingen ingår också validering av en EKG-utrustning för att kunna upptäcka förmaksflimmer. Jag har även utvärderat faktorer som kan förutse ärrområden i vänster förmak, vilket är ogynnsamt avseende frihet från förmaksflimmer efter ablationsbehandling. Slutligen har jag utvärderat om symtom av sura uppstötningar och halsbränna har ett samband med ärrområden i vänster förmak.

Det mest omfattande arbetet som delvis ingår i avhandlingen är en pågående randomiserad studie (IDEAL-AF) som syftar till att ta reda på om tilläggsablation av ärrområden i vänster förmak är fördelaktigt. Studieprotokollet för denna studie är med i avhandlingen. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten visar att utskrivning av patienten samma dag som ingreppet sker är patientsäkert hos en majoritet av patienterna. Vi har också kunnat visa att Coala Heart monitor, vilken är en handhållen EKG-utrustning, har bra tillförlitlighet för att hitta förmaksflimmer.

Vidare visar resultaten att prediktorer för ärrområden i vänster förmak var kvinnligt kön, hög ålder, historia av hjärtinfarkt eller kärlkramp och förstorat vänster förmak. Gastroesofageal refluxsjukdom identifierades som en oberoende prediktor för ärr i vänster förmaks bakvägg.

Hur kan den här kunskapen komma människor till nytta? 

Den här kunskapen kan leda till tidigare utskrivning efter ablation av förmaksflimmer, vilket är fördelaktigt både för patienten och avseende resursutnyttjande i vården.

I och med att vi visat att Coala Heart Monitor är tillförlitligt kan användningen av den öka, både för uppföljning av flimmerpatienter och i screening av förmaksflimmer.

Resultaten gällande ärrområden i vänster förmak kan hjälpa vården att identifiera patienter med stor risk för dessa, vilket kan hjälpa till att planera korrekt för ablationsingeppet. Dessutom ökar insikterna om sambandet mellan gastroesofageal refluxsjukdom och ärr i vänster förmaks bakvägg vår förståelse för ärrbildning i förmaket.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag vill avsluta den pågående randomiserade flimmerablationsstudien IDEAL-AF, vars resultat kommer att bidra till rekommendationer för flimmerablation.

Flera olika substudier på materialet från IDEAL-AF är uppstartade och planeras att fullföljas.

Disputation

Fredag, 31 maj, kl. 09:00, Rum: Värmdö, Novum, Huddinge.

Avhandling

Catheter ablation of atrial fibrillation: methods for improving outcome