Publicerad: 2021-12-10 12:36 | Uppdaterad: 2021-12-15 11:01

Ny avhandling om möjligheter vid behandling av allvarliga vävnadsinfektioner

Två händer med gröna plasthandskar som håller i genomskinlig burk.
Blodagar-plattor med växt av bakterien Staphylococcus aureus. Foto: Linn Johansson

Helena Bergsten vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin Huddinge, försvarar sin avhandling "Streptococcal and Staphylococcal Tissue Infections: Therapeutic Challenges and Opportunities" den 17 december 2021. Huvudhandledare är Professor Anna Norrby-Teglund.

Fotografi av leende kvinna mot grön bakgrund.
Helena Bergsten vid institutionen för medicin Huddinge. Foto: Tyler Sandberg

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen undersöker de utmaningar och möjligheter som finns vid behandling av vävnadsinfektioner orsakade av bakterierna Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) och Staphylococcus aureus (S. aureus). Dessa bakterier har genom historien varit ledande orsaker till livshotande infektioner och lidande hos människan, och leder även idag till minst en halv miljon dödsfall globalt varje år.

I avhandlingen undersöker vi effekten av dagens behandlingar för dessa typer av infektioner. Vi ställer bland annat frågan om dyra behandlingar verkligen är effektiva, och i sådana fall vid vilken dos. För att hitta sätt att uppnå bättre effekt jämfört med dagens behandling, studerar vi om det går att döda bakterier i vävnad med hjälp av olika behandlingar och kombinationer av ämnen. Syftet är att ta reda på om det går att öka behandlingseffekten. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

När vi undersökte blodprover från patienter, såg vi att en låg given dos på 25 gram intravenös immunoglobulin (IVIG) är tillräckligt för att motverka den skadliga superantigen-effekten som streptokockernas toxiner har på våra T-celler.

Dagens standardbehandling i form av penicillin och klindamycin, verkar inte vara tillräcklig för att döda bakterierna i vävnadsmiljön. Vi upptäckte att tilläggsbehandling med rifampicin (ett halvsyntetiskt antibiotikum) kan ha vissa fördelar gentemot vanliga antibiotika, och därmed resultera i en bättre behandlingseffekt.

Vävnadsinfektioner hos människan som orsakas av S. pyogenes försvåras ofta av biofilmsformation, vilket är när bakterierna formar en biofilm, en sorts molekylär sköld för att skydda sig själva. Detta regleras genom bakteriens kommunikationssystem Agr. Enligt våra studier, verkar detta system vara ett lovande terapeutiskt mål för nya behandlingar mot S. aureus, som kan ha vissa fördelar gentemot klassiska antibiotika. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Med mina studier vill jag öka kunskapen om bakteriers beteende i vävnadsmiljön hos människor, och därmed bidra till en bättre och mer effektiv behandling av bakteriella infektioner framöver. Då många av de som överlever en bakteriell infektion har kroppsliga besvär även efter tillfrisknandet, behövs bättre behandlingsalternativ än vad vi har idag. Förhoppningen är att låg dos IVIG ska kunna användas vid behandling av streptokock-orsakade nekrotiserande mjukdelsinfektioner, och att tillägg med rifampicin även kommer vara möjligt i framtida behandlingar. Effekten av dessa metoder måste dock först bevisas genom kliniska studier.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag kommer att fortsätta studera dessa infektioner och testa nya sorters behandlingar. Initialt kommer jag att studera effekten av en nyligen utvecklad nanomedicin, som kan vara effektiv vid svåra bakteriella infektioner. Jag är också läkare och vill gärna arbeta som detta och leda kliniska studier inom ämnet.

Disputation

Disputation fredagen 17 december kl 09:00 via Zoom / 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge, Våningsplan 9

Kontakt

Helena Bergsten Postdoktor