Publicerad: 2022-11-14 14:41 | Uppdaterad: 2022-11-14 14:45

Ny avhandling om biverkningar från rektalcancerbehandling hos kvinnor

Kvinna som dricker kaffe och tittar ut över skogsområde
Foto: Engin Akyurt on Pixabay

Annika Svanström Röjvall vid forskargruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarade sin avhandling "Adverse effects of treatment for rectal cancer : sexual function, hormones, and bone health" den 11 november, 2022. Huvudhandledare är Josefin Segelman.

Opponent Marianne Grønlie Guren och Annika Svanström Röjvall
Opponent Marianne Grønlie Guren och Annika Svanström Röjvall

Vad handlar din avhandling om?

Biverkningar från rektalcancerbehandling hos kvinnor: Sexuell funktion, hormoner och benhälsa.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Tillägg av preoperativ strålbehandling till kirurgi var associerat med minskande serumnivåer av testosteron och försämring av sexuell funktion enligt enkätsvar. Det fanns även associationer mellan androgennivåer och sexuell funktion. I en subgrupp av patienter som följdes upp med MR bäcken sågs strålorsakade skelettskador hos 16 av 38 patienter, majoriteten inom det första året efter behandling. Vi vet dock inte om förändringarna var symptomgivande. Vi undersökte om serumnivåer av biomarkörer från skelettet påverkades av preoperativ strålbehandling och fann att strålbehandling var associerat med ökning av en av formationsmarkörerna till ett-årsuppföljningen.

Det framkom att patienter inte alltid informeras om risken för påverkan på sexuell hälsa före rektalcancerbehandling och att män informerades i högre grad än kvinnor enligt svar på frågor i en nationell ännu opublicerad undersökning bland läkare. Någon sådan könsskillnad sågs inte i svaren från en annan enkätundersökning riktad till patienter men även där framkom behov av förbättrad information om risken för påverkan på sexuell hälsa. Äldre och sjukare patienter fick information i lägre utsträckning än yngre och friskare. Från läkarenkäten framkom att läkare med längre klinisk erfarenhet informerade sina patienter i högre utsträckning än yngre kollegor. Behov av utbildning inom området identifierades.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

God kunskap hos läkare om långtidsbiverkningar är en förutsättning för att vi ska kunna ta välgrundade behandlingsbeslut och informera patienter på ett balanserat sätt om nytta och risker med planerad behandling. God kunskap hos vårdpersonal och patienter förbättrar möjligheten att till tidig upptäckt och behandling av biverkningar samt att arbeta förebyggande. Målet är att förbättra rektalcancerpatienternas hälsa och livskvalitet efter genomgången behandling.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag kommer att fortsätta att verka för rektalcancerpatienternas bästa både i mitt kliniska arbete och genom forskning.

Avhandlling

Adverse effects of treatment for rectal cancer : sexual function, hormones, and bone health

Kontakt

Annika Svanström Röjvall Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning