Publicerad: 2020-08-21 10:50 | Uppdaterad: 2020-08-21 11:49

Ny avhandling - Hur kan patienter med bukaortaaneurysm bäst få stöd av ehälsoverktyg?

Sjuksköterskan Olga Nilsson

Olga Nilsson vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Development, evaluation and patient experiences of eHealth in the care of abdominal aortic aneurysm" den 4 september 2020. Huvudhandledare är Rebecka Hultgren.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om patienter med bukaortaaneurysm, en asymtomatisk men potentiellt mycket farlig sjukdom som främst drabbar äldre män. Många patienter söker information om sin sjukdom på internet, och denna information är ofta felaktig och kan upplevas som skrämmande. Syftet med avhandlingen är att undersöka patienternas behov av lärande och stöd, samt att utveckla och utvärdera ett ehälsoverktyg (i form av en mobilapplikation) för patienter som opereras för bukaortaaneurysm.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten betonar vikten av strukturerad, individualiserad information och psykosocialt stöd under hela vårdprocessen, från diagnos till kirurgi. Vi fann även att man med ganska enkla medel kan minska patienters ångest i samband med kirurgi genom en mobilapplikation och stödjande samtal med sjuksköterska. I vår studie verkade äldre och lågutbildade ha sämre effekt av interventionen, vilket belyser behovet av riktade insatser för att förbättra omhändertagandet av dessa grupper.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Den ökade digitaliseringen inom sjukvården har många potentiella fördelar men få har undersökt vilka grupper som gynnas och missgynnas av denna utveckling. En ökad förståelse för patienters attityd till eHälsa kan förhoppningsvis leda till att utvecklingen av digitala lösningar motsvarar patienternas behov i större utsträckning. Att förmedla patientinformation via en mobilapplikation är ett sätt att förbättra patienters psykiska mående i samband med kirurgi, något som jag tror kan vara betydelsefullt även för patienter som genomgår andra typer av operationer.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag hoppas kunna fortsätta kombinera forskning med mitt kliniska arbete som sjuksköterska. Efter disputationen vill jag gärna arbeta för att stimulera och stötta kollegor i initiativ för att förbättra omhändertagandet av våra patienter.

Disputation

Fredagen den 4 september 2020 kl 09:00, lokal Birger & Margareta Blombäck J3:11. Disputationen går att följa digitalt via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/66285320858

Avhandling

Development, evaluation and patient experiences of eHealth in the care of abdominal aortic aneurysm

 

Kontakt

Olga Nilsson Anknuten till Forskning