Publicerad: 2019-01-21 15:44 | Uppdaterad: 2020-12-02 11:18

Ny avhandling: "How can health care organizations create value?: business model explorations"

Jens Jacob Fredriksson nailing and defending his thesis_2018

Hallå där Jens Jacob Fredriksson som nyligen disputerat på Karolinska Institutet med sin avhandling ” How can health care organizations create value? Business model explorations”.

Vad handlar den om?

Min avhandling handlar om att försöka öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsorganisationer kan skapa värde. Jag har bland annat tittat på forskares förståelse av värdebaserad vård och tillämpningen av affärsmodeller.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att förståelsen för värdebaserad vård i litteraturen är bristfällig bland forskare. I en systematisk litteraturöversikt, kunde vi påvisa att användningen av affärsmodellsramverk har ökat markant det senaste decenniet inom hälso- och sjukvården. Det råder emellertid viss tvetydighet kring vad en affärsmodell egentligen är. Flertalet olika affärsmodellsramverk med olika komponenter har använts inom en mängd olika hälso- och sjukvårdskontexter för att beskriva specifika affärsmodellskomponenter, bedöma ekonomiska nytta, klassificera, analysera, skapa nya (framför allt inom e-hälsa), och utvärdera affärsmodeller. Men få ramverk har tillämpats praktiskt.

Ett så kallat affärsmodellsramverk, Business Model Canvas (BMC) (som täcker fyra olika affärsdomäner: värdeerbjudande, kundgränssnitt, infrastruktur, finansiell hållbarhet), vägledde datainsamling och analys i två olika studier.

I den första studien kunde vi visa att det finns flera olika och samexisterande affärsmodeller inom ett och samma sjukhus, främst utifrån hur chefer konceptualiserar kunder och den rådande friktion mellan vad sjukhuset förväntas göra (dvs producera vård, utbildning, forskning och utveckling) och vad sjukhuset de facto gör genom att producera sjukvård under kostnadspress.

I den andra studien fann vi att det finns flera olika och samexisterande affärsmodeller inom förlossningsvården i samma regionala sjukvårdssystem (Nytänkare, Lokal serviceleverantör, Kontinuerliga kapacitetsbevarare, och en Hybrid), som skiljer sig från mer innovativa till traditionella institutioner.

Hur kan resultaten komma till nytta och bidra till att förbättra människors hälsa?

Förhoppningsvis kan insikter kring resultaten leda till bättre och mer välfungerande sjukvårdsorganisationer som kan bidra med bättre hälsa till minskad kostnad för samhället.

Det är viktigt att chefer och beslutsfattare försöker få en ökad förståelse för värdebaserad vård och affärsmodeller för att kunna skapa hållbara förbättringsstrategier som genererar värde.

En affärsmodellsanalys kan utgöra grunden för proaktiva diskussioner mellan olika intressenter (beslutsfattare, chefer, personal) hur hälso- och sjukvårdsorganisationer och system vill, borde och skulle kunna generera värde; detta genom att förstå och visualisera hur affärsmodellskomponenter är sammanlänkade.

Vad kommer jag göra nu?

Jag kommer säkerligen att vara involverad i forskning på ett eller annat sätt framgent. Inom den mest snara framtiden kommer jag att fokusera på en klinisk tjänst, som jag förhoppningsvis kan kombinera med en organisatorisk roll kring verksamhetsutveckling. Men jag är öppen för förslag. Jag älskar att lära mig nya saker.

Kontakt

Jens Jacob Fredriksson Anknuten till Forskning