Publicerad: 2011-09-30 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 10:42

Ny ärftlig neurometabol sjukdom upptäckt

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt en ny ärftlig sjukdom som leder till svår utvecklingsförsening och leverpåverkan. Sjukdomen, adenosinkinasbrist, orsakas av mutationer i en gen, kallad ADK, som kodar för enzymet adenosinkinas.

Fyndet, som presenteras i American Journal of Human Genetics, möjliggjordes genom detaljerad biokemisk utredning av en svensk familj där två barn drabbats av en progredierande hjärnskada och leverpåverkan som inte kunnat förklaras med kända mekanismer. Barnen uppvisade bland annat en störd omsättning av aminosyran metionin.

Genom att sekvensbestämma samtliga proteinkodande gensekvenser i familjen – så kallad helexomsekvensering – kunde en gen identifieras, vars funktion passade med den biokemiska avvikelsen. Helexomanalyserna utfördes vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Stockholm. Två ytterligare obesläktade familjer kunde sedan identifieras, med samma sjukdomsbild och med mutationer i samma sjukdomsgen.

Fyndet illustrerar styrkan i att kombinera en detaljerad biokemisk utredning av patienter med de storskaliga metoderna för analys av vår arvsmassa som nyligen blivit tillgängliga, för att påvisa nya mekanismer bakom ärftliga sjukdomar. De nya genetiska analysmetoderna innebär kraftigt förbättrade möjligheter att identifiera de skador som ligger bakom ärftliga sjukdomar, något som är en förutsättning för att de drabbade familjerna ska kunna få korrekt information om sin sjukdom. Denna kunskap är också ett nödvändigt första steg i utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Den nyupptäckta sjukdomen, ADK-brist, visar på en oväntad funktionell koppling mellan två kända metabola processer: metionincykeln respektive adenosin/AMP-omsättningen, och belyser därmed en tidigare okänd sjukdomsmekanism. Studien har letts av professor Anna Wedell vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet . Anna Wedell är också knuten som forskare och läkare till Centrum för medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset, och Centrum för molekylär medicin (CMM) samt SciLifeLab i Stockholm.

Publikation

Adenosine kinase deficiency disrupts the methionine cycle and causes hypermethioninemia, encephalopathy, and abnormal liver function.
Bjursell M, Blom H, Cayuela J, Engvall M, Lesko N, Balasubramaniam S, et al
Am. J. Hum. Genet. 2011 Oct;89(4):507-15