Publicerad: 2013-10-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-07 14:52

Luftföroreningar orsakar lägre födelsevikt

En ny internationell studie visare att exponering förluftföroreningar under graviditeten ökar risken för låg födelsevikt hos barnet. Detta gäller även för halter under de europeiska luftkvalitetsdirektiven. Forskare från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet medverkar i studien, som är en av de största i sitt slag. Resultaten presenteras i senaste numret av The Lancet Respiratory Medicine.

Låg födelsevikt – ofta definierat som en födelsevikt under 2,5 kg – är associerat till flera hälsoproblem senare i livet, så som andningsproblem, sämre lungfunktion och hjärtkärlsjukdomar. Resultaten i den nu aktuella studien visar på samband mellan exponering för olika typer av luftföroreningar och risken för låg födelsevikt. Särskilt starka samband såg forskarna för PM 2,5, det vill säga den sort av små luftföroreningspartiklar som återfinns i avgaser från biltrafik och industrier.

För varje exponeringsökning med 5 mikrogram per kubikmeter ökade risken för låg födelsevikt med 18 procent. Den ökade risken ses även vid luftföroreningsnivåer som understiger EU:s luftkvalitetsdirektiv.

Data har insamlats via EU-projektet ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) och innehåller 14 kohortstudier från 12 europeiska länder, med totalt 74 000 barnafödslar mellan 1994 och 2011. Från Sverige medverkade födelsekohorten BAMSE som omfattar barn födda 1994-1996 i Stockholms län.

– Fynden är intressanta även ur folkhälsosynpunkt och de samlade effekterna av luftföroreningar på födelsevikten var av samma storleksordning som för mammans rökning under graviditeten, berättare professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin som är ledare för den svenska delen av studien.

ESCAPE koordineras från universitetet i Utrecht i Nederländerna och finansieras med anslag från EU:s sjunde ramprogram. BAMSE-studien syftar främst till att belysa olika riskfaktorer för astma och allergiutveckling hos barn och drivs av Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Bamse startade 1994 och har sedan dess följt drygt 4000 barn födda 1994-1996.

Publikation

Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE).
Pedersen M, Giorgis-Allemand L, Bernard C, Aguilera I, Andersen A, Ballester F, et al
Lancet Respir Med 2013 Nov;1(9):695-704