Publicerad: 2022-06-01 16:14 | Uppdaterad: 2022-06-01 16:34

Läkemedlet 5-ARI inte kopplat till ökad risk att dö i prostatacancer

5-alfa-reduktashämmare (5-ARH), Finasterid och Dutasterid, är vanliga läkemedel som används för att lindra urinvägssymptom hos äldre män med förstorad prostata. Det har länge funnits en oro för att dessa läkemedel ökar risken för aggressiv prostatacancer. I en ny studie publicerad i JAMA Oncology har forskare från Karolinska Institutet inte funnit någon ökad risk för att dö i prostatacancer hos män behandlade med 5-ARH och lägre risk för män med längre behandlingstid.

Porträtt av Lars Björnebo, doktorand vid MEB
Lars Björnebo, doktorand vid MEB Foto: privat

“Våra resultat indikerar att 5-ARH är säkra att använda gällande risken för prostatacancer och vår förhoppning är att den här studien kan minska oron för förskrivning av dessa läkemedel och förbättra tillgången till dem för män som lider av urinvägssymptom orsakade av förstorad prostata”, säger Lars Björnebo, försteförfattare till studien och doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. En tidigare studie utförd av samma forskargrupp publicerad 2018 hittade en minskning i diagnosticerad prostatacancer hos män behandlade med 5-ARH. ”Vi ville utvärdera om våra tidigare studieresultat hade någon betydelse för död i prostatacancer”, Anna Lantz, senior författare och docent vid Karolinska Institutet.

Två stora randomiserade studier, PCPT och REDUCE, med målet att utvärdera om 5-ARH kan användas för att förhindra uppkomsten av prostatacancer hittade en överlag lägre risk för prostatacancer hos män som fått läkemedlet. Båda studierna såg också en ökad risk för mer aggressiva former av prostatacancer som dock senare förklarades med en ökad känslighet med PSA och biopsier hos män behandlade med 5-ARH. Trots detta ledde fynden till en ökad försiktighet i förskrivningen av 5-ARH och även en varning från det amerikanska läkemedelsverket som senare togs tillbaka. Senare har flertalet observationella studier publicerats med varierande resultat gällande risken att utveckla och dö av prostatacancer hos män behandlade med 5-ARH. Långtidsuppföljningen av de randomiserade studierna har inte påvisat någon ökad risk att dö i prostatacancer hos män behandlade med 5-ARH.

Denna stora populationsbaserade kohortstudien inkluderade 349 152 män där 26 190 män blev behandlade med Finasterid eller Dutasterid under studieperioden mellan 2007 och 2018. Genom att sammanlänka flera svenska register kunde forskarna justera för ett antal störfaktorer och säkerställa att de inkluderade männen inte redan hade prostatacancer eller använt 5-ARH tidigare. ”Det här är den första observationella studien som undersöker 5-ARH och död i prostatacancer hos män utan en tidigare prostatacancerdiagnos, vilket är nödvändigt för att studera kopplingen”, säger Lars Björnebo.

Studien påvisade ingen ökad risk för död i prostatacancer hos män behandlade med 5-ARH och en minskad risk efter längre behandlingsperioder. En ökad testfrekvens för prostatacancer med både PSA och biopsier sågs också hos männen behandlade med 5-ARH. ”Vi kan inte definitivt säga om läkemedlet, ökat testande eller något annat orsakar minskningen i död i prostatacancer”, säger Lars Björnebo. ”Vi tror inte att ytterligare kliniska prövningar med dessa läkemedel är till nytta. Vårt huvudbudskap är att 5-ARH är säkra att använda som indikerat avseende risken för prostatacancer.”

Studien fick stöd av Region Stockholm och Åke Wibergs Stiftelse. För en fullständig redogörelse av eventuella intressekonflikter, se jamanetwork.com.

Publikation

Association of 5α-Reductase Inhibitors With Prostate Cancer Mortality.
Björnebo L, Nordström T, Discacciati A, Palsdottir T, Aly M, Grönberg H, Eklund M, Lantz A
JAMA Oncol 2022 May;():