Publicerad: 2018-09-03 15:35 | Uppdaterad: 2022-06-10 10:41

Låg socioekonomisk status en riskfaktor för rAAA, rupturerat abdominellt aortaaneurysm

Tydliga skillnader avseende val av behandling och överlevnad mellan patienter med hög respektive låg socioekonomisk position har tidigare visats inom kardiovaskulära sjukdomstillstånd och vissa cancersjukdomar. Associationen mellan socioekonomisk position och abdominellt aortaaneurysm (AAA) har inte tidigare studerats i större populationsbaserade material på individnivå.

Sayid Zommorodi och Rebecka Hultgren vid gruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har lett en studie som har undersökt sambandet mellan socioekonomisk position och risk för rupturerat abdominellt aortaaneurysm (rAAA) som första diagnos av aneurysmet. Det sekundära syftet med studien var att granska om socioekonomisk position påverkar överlevnad vid behandling av rAAA. Studiens resultat publicerades nyligen i JECH, Journal of Epidemiology and Community Health.

Studien visar att det finns en tydlig association mellan låg socioekonomisk position och rAAA, liksom sämre överlevnad efter behandling, även efter justering för förväxlingsfaktorer.

Man kan med registerdata inte säkert avgöra varför låg socioekonomisk position är en så stark riskfaktor, men sannolikt speglar den till exempel deltagande i AAA-screeningprogram, rökning, följsamhet till erbjudna kontroller inom hälso- och sjukvården och deltagande i sekundärpreventiva åtgärder. Socioekonomisk position bör uppmärksammas som en relevant och mätbar riskfaktor vid bedömning och behandling av patienter med abdominellt aortaaneurysm.

Publikation

Understanding abdominal aortic aneurysm epidemiology: socioeconomic position affects outcome.
Zommorodi S, Leander K, Roy J, Steuer J, Hultgren R
J Epidemiol Community Health 2018 Oct;72(10):904-910