Publicerad: 2015-03-25 14:18 | Uppdaterad: 2015-03-25 14:19

Koppling mellan låga slutbetyg och alkoholrelaterad sjukdom

En ny studie från Karolinska Institutet och Stockholms universitet visar att risken för att drabbas av alkoholrelaterad sjukdom i vuxen ålder är kraftigt förhöjd bland befolkningsgrupper med låga slutbetyg i grundskolan. Studien är publicerad i tidskriften International Journal of Epidemiology.

– När svenska folkhälsorapporter jämför grupper med olika utbildningsnivå finner de inga signifikanta skillnader med avseende på alkoholkonsumtion. Våra resultat skulle därför kunna förklaras av att en socialt sårbar situation kan bidra till att alkoholkonsumtion får allvarliga hälsokonsekvenser, säger Karl Gauffin, doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och knuten till Centre for Health Equity Studies.

Goda skolresultat och en god gymnasie- och högskolebildning förser helt enkelt individen med en rad hälsofrämjande resurser som till viss del kan motverka drickandets negativa hälsoeffekter. Andra faktorer som enligt forskarna kan ligga bakom både dåliga betyg och alkoholrelaterad ohälsa senare i livet är psykiska och sociala problem, som till exempel depression, uppmärksamhetsproblem och mobbing.

Kan förklara sambandet

Tidigare studier har pekat på ett samband mellan låg socioekonomisk bakgrund i barndomen och alkoholrelaterad sjukdom senare i livet. Den nu aktuella studien visar enligt forskarna att socioekonomiska skillnader i skolprestation kan förklara sambandet.

– Alkohol är en starkt bidragande orsak till generationsövergripande ojämlikhet i hälsa. Vår forskning visar på skolans stora betydelse för att främja den generella folkhälsan och utjämna de växande hälsoklyftorna, säger Karl Gauffin.

Forskningsledare för den aktuella studien har varit Anders Hjern, professor vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet. Forskningen har finansierats med anslag från FORTE. Centre for Health Equity Studies (CHESS) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Publikation

A: School performance and alcohol-related disorders in early adulthood: a Swedish national cohort study
Gauffin K, Vinnerljung B, Hjern A
International Journal of Epidemiology, first online 22 March 2015, doi: 10.1093/ije/dyv006