Publicerad: 2024-03-12 15:49 | Uppdaterad: 2024-03-12 15:49

KI-forskaren Laura Baranello tilldelas ERC Consolidator Grant

3d-illustration av cancerceller.
3d-illustration av cancerceller. Illustration: Getty Images.

KI-forskaren Laura Baranello har tilldelats det prestigefyllda ERC Consolidator Grant för sin forskning som syftar till att förstå samspelet mellan det cancerdrivande proteinet MYC och topoisomeras-enzymer. Målet är att kunna identifiera läkemedel för en mer målinriktad cancerbehandling med färre biverkningar. Laura Baranellos projekt MYCinTOPshape har tilldelats cirka 2 miljoner euro och kommer att pågå i fem år.

Läkemedel som blockerar DNA-topoisomeraser, så kallade topoisomerashämmare eller cytostatika, är en av stöttepelarna i dagens cancerbehandlingar. 

Topoisomeraser, främst TOP1 och TOP2, är en grupp enzymer som styr DNA-molekylers inbördes struktur. Befintliga cancerläkemedel riktar därför in sig på dessa enzym för att störa DNA-replikationen, mitosen eller delningen, i cancercellen. Detta leder till att cancercellen dör.

Behandlingen skadar friska celler

Utmaningen är att behandlingen även skadar de friska cellerna i till exempel benmärg, hår och slemhinnor. Det kan medföra biverkningar såsom låga blodvärden, håravfall och mag-tarmbesvär. 

Porträttfoto
Laura Baranello. Foto: Markus Marcetic.

– Att utveckla nya läkemedel som enbart hämmar tumörcellerna är viktigt för att minska de påfrestande biverkningar som patienterna ofta drabbas av. Men för att nå dit behöver vi fördjupad kunskap om de mekanismer som reglerar topoisomerasernas cellulära aktivitet, förklarar Laura Baranello, senior forskare på institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. 

Laura Baranello har i sin tidigare forskning visat att onkoproteinet MYC, som har en onormalt hög aktivitet i 70 procent av all cancer i människa, interagerar med topoisomeraser och stimulerar deras aktivitet för att främja snabb tillväxt av cancercellerna.

– Proteinet MYC binder till TOP1 och TOP2 och bildar ett komplex med flera subenheter som kallas för "topoisome". Genom banbrytande teknik så som avancerad mikroskopi, sekvenseringsmetoder, biokemisk analys och läkemedelsscreening, kommer jag nu att närmare undersöka hur detta komplex fungerar i fysiologiska och patologiska situationer, säger Laura Baranello. 

Recept för målinriktat läkemedel 

Forskargruppens hypotes är att genom att blockera stimuleringen av topoisomens aktivitet istället för topoisomerasernas basala funktion, kan terapier identifieras som undviker de DNA-skador som dagens cytostatika orsakar. 

I Laura Baranellos ERC-finansierade projekt MYCinTOPshape ingår därför även screening för att hitta andra möjliga läkemedel som inriktar sig på det unika samspelet mellan MYC och topoisomeraser. 

– Planen är att ta fram ett nytt läkemedel som specifikt kan påverka MYC-funktionen i topoisome-sammansättningen. Ambitionen är att inom närmaste 5-10 åren testa de mest lovande läkemedlen i prekliniska modeller av lymfom, och så småningom hos cancerpatienter, med målet att förbättra både överlevnad och livskvalitet hos de drabbade, avslutar Laura Baranello.

Anslag till knappt 15 procent av sökanden

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som har en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare, 7-12 år efter avlagd doktorsexamen. 

I 2022 års utlysning beviljades anslag till lite drygt 14 procent av de ansökande. Laura Baranello projekt MYCinTOPshape har tilldelats cirka 2 miljoner euro och kommer att pågå i fem år.